Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
2 933 005 108,98 zł
Wartość podpisanych umów
3 044 942 261,80 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Znowelizowano Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Znowelizowano Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

30 grudnia 2009 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zatwierdziła znowelizowaną wersję "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)".

30 grudnia 2009 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zatwierdziła znowelizowaną wersję "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)".

Zatwierdzona wersja dokumentu została wprowadzona w związku z:

 • propozycjami uproszczeń zgłaszanymi w ramach akcji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Proste Fundusze” rekomendowanymi do wdrożenia przez Grupę ds. Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • doświadczeniami płynącymi z dotychczas przeprowadzonych konkursów w ramach PO KL,
 • zaleceniami zgłoszonymi przez Instytucję Audytową.
 • wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).


Nowelizacja Zasad….. obejmuje;

 • Doprecyzowanie zasad oceny projektów systemowych oraz wprowadzenie możliwości dokonywania oceny merytorycznej projektów systemowych przez ekspertów, o których mowa w art. 31 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712),
 • Wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym beneficjenci składający wnioski w ramach konkursów otwartych będą mieli więcej czasu na przygotowanie wniosku,
 • Skrócenie terminów oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursów zamkniętych,
 • Rozszerzenie składu Komicji Oceny Projektów o pracowników Instytucji Pośredniczących (w przypadku, gdy Instytucją Ogłaszającą Konkurs jest Instytucja Pośrednicząca II stopnia),
 • Zmianę wzorów "Kart oceny merytorycznej" w zakresie dotyczącym standardu minimum wniosku PO KL z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn, ułatwiającą dokonywanie oceny spełnienia przez wniosek przedmiotowego standardu,
 • Doprecyzowanie zapisów dotyczących maksymalnego limitu procentowego, o który można zmniejszyć wartość wniosku w ramach oceny merytorycznej i negocjacji.

 • Ponadto, w ramach nowelizacji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" doprecyzowano regulacje w zakresie ogłaszania konkursów oraz oceny formalnej wniosków, a także zmieniono wzory "Kart oceny formalnej" oraz wzór wniosku o dofinansowanie projektu w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  Zapisy nowego dokumentu obowiązują dla konkursów ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od dnia 1 stycznia 2010 r.

  Załączniki

  .:W ramach programów:.
  Program operacyjnyPriorytety i działania
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

  wydruk, pdf

  Rejestr:

  banner

  Kalendarz

  sunmontuewedthufrisat

  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  

  Najbliższe wydarzenia:

  banner
  banner banner banner banner

  Przeczytaj treść ponownie

  Instytucje współfinansujące

  "człowiek - najlepsza inwestycja"
  Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.