Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Raport końcowy z badania "Ocena skuteczności i efektywności wsparcia osób z grupy wiekowej 45+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim"

Opublikowano: 2015-11-27

Na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego w  IV kw. 2015 r. zostało zrealizowane badanie ewaluacyjne pn. „Ocena skuteczności i efektywności wsparcia osób z grupy wiekowej 45+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim”.

Ocena skuteczności i efektywności wsparcia osób z grupy wiekowej 45+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Opublikowano: 2015-07-16

Pragniemy poinformować, że na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. realizować będzie badanie ewaluacyjne pn. „Ocena skuteczności i efektywności wsparcia osób z grupy wiekowej 45+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim”.

Raport z badania "Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim"

Opublikowano: 2014-01-08

Na zlecenie na Samorządu Województwa Mazowieckiego, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej PO KL w Województwie Mazowieckim w IV kw. 2013 r. przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Mazowieckim".

Raport z „Badania ewaluacyjnego w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno – promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu PO KL 2007 - 2013

Opublikowano: 2012-01-24

Przedmiotem badania były działania informacyjno-promocyjne prowadzone w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu PO KL 2007- 2013 r.: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących II stopnia. Ocenie zostały poddane przede wszystkim działania informacyjno-promocyjne prowadzone od rozpoczęcia pilotaŜowego naboru projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim w listopadzie 2007 r. do końca sierpnia 2008 r. Głównym celem badania ewaluacyjnego była kompleksowa ocena działań informacyjno promocyjnych prowadzonych przez IP II dla Priorytetów regionalnych PO KL realizowanych w województwie mazowieckim, mająca określić ich skuteczność i efektywność.

Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie mazowieckim.

Opublikowano: 2012-01-24

Celem ogólnym badania jest wskazanie mechanizmów i narzędzi zapewniających komplementarność projektów realizowanych w ramach PO KL w województwie mazowieckim w stosunku do RPO WM oraz PROW, możliwych do zastosowania na etapie programowania działań PO KL oraz wyboru projektów w kolejnych latach wdrażania. Podstawą badania było zidentyfikowanie potencjalnych obszarów komplementarności, tzn. obszarów w których zapewnienie realizacji projektów komplementarnych jest konieczne / wskazane, gdyż może prowadzić do osiągnięcia dodatkowych efektów synergii.

Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007 – 2013

Opublikowano: 2012-01-24

Głównym celem badania ewaluacyjnego była ocena funkcjonowania i dotychczasowych skutków realizacji mechanizmów antykryzysowych wdrożonych w mazowieckim komponencie regionalnym PO KL. Wnioski wynikające z badania posłużyć miały, jako podstawa do decyzji odnośnie kontynuacji/ zaprzestania i ewentualnych modyfikacji mechanizmów antykryzysowych.

Raport końcowy z badania zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL

Opublikowano: 2012-01-24

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania ewaluacyjnego wykonanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Badanie miało na celu zdiagnozowanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyj-nego Kapitał Ludzki 2007-2013. Realizacji głównego celu badania posłużyło:
1) zdiagnozowanie obecnego potencjału publicznych instytucji pomocy i integracji spo-łecznej – beneficjentów systemowych – do realizowania projektów współfinansowa-nych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Pro-mocja Integracji Społecznej PO KL;
2) określenie „typu idealnego” warunków dla wykorzystania przez nie środków dostęp-nych w ramach Priorytetu VII PO KL.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.