MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Znowelizowano Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

30 grudnia 2009 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zatwierdziła znowelizowaną wersję "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)".

Zatwierdzona wersja dokumentu została wprowadzona w związku z:


Nowelizacja Zasad….. obejmuje;

 • Doprecyzowanie zasad oceny projektów systemowych oraz wprowadzenie możliwości dokonywania oceny merytorycznej projektów systemowych przez ekspertów, o których mowa w art. 31 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712),
 • Wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym beneficjenci składający wnioski w ramach konkursów otwartych będą mieli więcej czasu na przygotowanie wniosku,
 • Skrócenie terminów oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursów zamkniętych,
 • Rozszerzenie składu Komicji Oceny Projektów o pracowników Instytucji Pośredniczących (w przypadku, gdy Instytucją Ogłaszającą Konkurs jest Instytucja Pośrednicząca II stopnia),
 • Zmianę wzorów "Kart oceny merytorycznej" w zakresie dotyczącym standardu minimum wniosku PO KL z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn, ułatwiającą dokonywanie oceny spełnienia przez wniosek przedmiotowego standardu,
 • Doprecyzowanie zapisów dotyczących maksymalnego limitu procentowego, o który można zmniejszyć wartość wniosku w ramach oceny merytorycznej i negocjacji.

 • Ponadto, w ramach nowelizacji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" doprecyzowano regulacje w zakresie ogłaszania konkursów oraz oceny formalnej wniosków, a także zmieniono wzory "Kart oceny formalnej" oraz wzór wniosku o dofinansowanie projektu w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  Zapisy nowego dokumentu obowiązują dla konkursów ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od dnia 1 stycznia 2010 r.

  MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
  www.mazowia.eu
  ul. Jagiellońska 74
  03-301 Warszawa
  tel.: 022 542 20 00
  fax: 022 698 31 44