Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Kontrola projektów

Kontrola realizacji projektu ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu, a także sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu. 

 

TRYBY / RODZAJE KONTROLI:

· doraźna - kontrola na wniosek / prośbę Wydziału Wdrażania, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej bądź innej instytucji zewnętrznej, na podstawie uzyskanych informacji o możliwości wystąpienia nieprawidłowości, uchybień w projekcie.

· w trakcie realizacji projektu - kontrola przeprowadzana planowo w trakcie realizacji projektu, co do zasady kontrole są przeprowadzane w trakcie realizacji projektu.

· wizyta monitoringowa - kontrola w miejscu realizacji usługi szkoleniowej / doradczej.,

· na zakończenie realizacji projektu - przeprowadzana po złożeniu przez Beneficjenta końcowego Wniosku o płatność. 

NA SYSTEM KONTROLI SKŁADA SIĘ:

1. Kontrola dokumentacji dostępnej w siedzibie instytucji kontrolującej

Weryfikacja wniosku o płatność otrzymanego od Beneficjenta, zawierającego informacje na temat wydatków kwalfikowalnych poniesionych w ramach projektu wraz z opisem postępu rzeczowego.

2. Kontrola na miejscu:

- wizyta monitoringowa

- w siedzibie beneficjenta

 

Kontrola na miejscu (wizyta monitoringowa)

· Sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.

· Sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem projektu.

· Sprawdzenie, czy zakres tematyczny jest zgodny z wnioskiem.

· Sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi.

· Wywiad/ankieta z uczestnikami projektu.

· Sprawdzenie, czy pomieszczenia są właściwie oznakowane.

· Sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Kontrola na miejscu (w siedzibie beneficjenta)

· Prawidłowość rozliczeń finansowych.

· Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu.

· Sposób rekrutacji uczestników projektu.

· Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych uczestników projektu.

· Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dot. postępu rzeczowego z dokumentacją dot. realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.

· Poprawność udzielania zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

· Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

· Poprawność udzielenia pomocy publicznej.

· Sposób realizacji działań promocyjnych.

· Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

 

 

TRYB KONTROLI NA MIEJSCU

Realizacja kontroli na miejscu składa się z następujących podstawowych etapów:

• Zaplanowanie czynności kontrolnych; przygotowanie kontroli

• Przekazanie zawiadomienia o kontroli

• Przeprowadzenie czynności kontrolnych

• Sporządzenie informacji pokontrolnej

• Sformułowanie zaleceń pokontrolnych

• Raportowanie o nieprawidłowościach do odpowiednich instytucji w ramach PO KL

 

Uprawnienia kontrolujących oraz dowody zbierane w trakcie kontroli

Kontrolujący jest uprawniony, w granicach upoważnienia, do:

• swobodnego poruszania się po terenie jednostki, z wyjątkiem miejsc podlegających ochronie z uwagi na tajemnicę państwową.

• wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej.

• żądania od kontrolowanych sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z weryfikowanych dokumentów.

• przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych.

• żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych oraz pisemnych wyjaśnień.

• zabezpieczania materiałów dowodowych

• sprawdzania przebiegu określonych czynności.

• przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych.

Poniżej znajdą Państwo podstawowe dokumenty dotyczące kontroli projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zachęcamy również do odwiedzania stron Portalu Funduszy Europejskich PO KL www.efs.gov.pl :

 • Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych
 • Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie Zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS.
 • Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z grudnia 2013 r. – dokument obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. pobierz plik;
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 2 kwietnia 2014 r. – dokument obowiązuje od 1 maja 2014 r.pobierz plik;
 • Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 9 września 2014 r. – dokument obowiązuje od 1 października 2014 r.pobierz plik;
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – dokument obowiązuje od 1 lipca 2014 r.pobierz plik;
 • Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym – dokument obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. pobierz plik;
 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – dokument obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. pobierz plik
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r. wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. pobierz plik
 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 r. pobierz plik
 • Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.  pobierz plik
 • Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.  pobierz plik
 • Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki wersja obowiązująca od 1.01.2011.  pobierz plik
 • Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010 r. pobierz plik
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r. pobierz plik
 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. pobierz plik
 • Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – obowiązujący Beneficjenta dokument zamieszczony został pod dokumentacją konkursową. pobierz plik
 • Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki.  pobierz plik
 • Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. pobierz plik

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.