MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Kontrola projektów

Kontrola realizacji projektu ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu, a także sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu. 

 

TRYBY / RODZAJE KONTROLI:

· doraźna - kontrola na wniosek / prośbę Wydziału Wdrażania, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej bądź innej instytucji zewnętrznej, na podstawie uzyskanych informacji o możliwości wystąpienia nieprawidłowości, uchybień w projekcie.

· w trakcie realizacji projektu - kontrola przeprowadzana planowo w trakcie realizacji projektu, co do zasady kontrole są przeprowadzane w trakcie realizacji projektu.

· wizyta monitoringowa - kontrola w miejscu realizacji usługi szkoleniowej / doradczej.,

· na zakończenie realizacji projektu - przeprowadzana po złożeniu przez Beneficjenta końcowego Wniosku o płatność. 

NA SYSTEM KONTROLI SKŁADA SIĘ:

1. Kontrola dokumentacji dostępnej w siedzibie instytucji kontrolującej

Weryfikacja wniosku o płatność otrzymanego od Beneficjenta, zawierającego informacje na temat wydatków kwalfikowalnych poniesionych w ramach projektu wraz z opisem postępu rzeczowego.

2. Kontrola na miejscu:

- wizyta monitoringowa

- w siedzibie beneficjenta

 

Kontrola na miejscu (wizyta monitoringowa)

· Sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.

· Sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem projektu.

· Sprawdzenie, czy zakres tematyczny jest zgodny z wnioskiem.

· Sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi.

· Wywiad/ankieta z uczestnikami projektu.

· Sprawdzenie, czy pomieszczenia są właściwie oznakowane.

· Sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Kontrola na miejscu (w siedzibie beneficjenta)

· Prawidłowość rozliczeń finansowych.

· Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu.

· Sposób rekrutacji uczestników projektu.

· Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych uczestników projektu.

· Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dot. postępu rzeczowego z dokumentacją dot. realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.

· Poprawność udzielania zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

· Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

· Poprawność udzielenia pomocy publicznej.

· Sposób realizacji działań promocyjnych.

· Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

 

 

TRYB KONTROLI NA MIEJSCU

Realizacja kontroli na miejscu składa się z następujących podstawowych etapów:

• Zaplanowanie czynności kontrolnych; przygotowanie kontroli

• Przekazanie zawiadomienia o kontroli

• Przeprowadzenie czynności kontrolnych

• Sporządzenie informacji pokontrolnej

• Sformułowanie zaleceń pokontrolnych

• Raportowanie o nieprawidłowościach do odpowiednich instytucji w ramach PO KL

 

Uprawnienia kontrolujących oraz dowody zbierane w trakcie kontroli

Kontrolujący jest uprawniony, w granicach upoważnienia, do:

• swobodnego poruszania się po terenie jednostki, z wyjątkiem miejsc podlegających ochronie z uwagi na tajemnicę państwową.

• wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej.

• żądania od kontrolowanych sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z weryfikowanych dokumentów.

• przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych.

• żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych oraz pisemnych wyjaśnień.

• zabezpieczania materiałów dowodowych

• sprawdzania przebiegu określonych czynności.

• przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych.

Poniżej znajdą Państwo podstawowe dokumenty dotyczące kontroli projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zachęcamy również do odwiedzania stron Portalu Funduszy Europejskich PO KL www.efs.gov.pl :

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44