Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Załóż firmę z funduszy unijnych

Szanowni Państwo,

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osoby zainteresowane utworzeniem sobie miejsca pracy poprzez rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą starać się o wsparcie finansowe na ten cel biorąc udział w projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Wsparcie realizowane w ramach wymienionych Działań kierowane jest do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć działalność gospodarczą i obejmuje pomoc finansową oraz wsparcie merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania - celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć.

Projekty realizowane w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 skierowane są do różnych grup docelowych. Aby uzyskać informacje na temat ww. Działań oraz projektów realizowanych na terenie Mazowsza należy zapoznać się z informacjami podanymi pod zamieszczonymi niżej linkami.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

­Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni i spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej:
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);
 • wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu.
 • preferencyjnie oprocentowane pożyczki, dla osób fizycznych zamierzających założyć własną firmę wraz ze szkoleniem i doradztwem umożliwiającym uzyskanie podstawowej wiedzy, niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
  i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
 • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.