Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Załóż firmę z funduszy unijnych – Krok po krokuInformacja

Znalezienie na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu informacji dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” i kontakt z wybraną placówką. Rekrutacja, która przebiega dwuetapowo:

1. Rekrutacja formalna: polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej instytucji realizującej zadania w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” oraz na dostarczeniu dokumentów wymaganych przez w/w instytucję.

2. Rekrutacja merytoryczna polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną, która na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz oceniając postawę i umiejętności niezbędne do podjęcia działalności gospodarczej wyłoni listę uczestników Programu. Udział w szkoleniu

Przed rozpoczęciem szkolenia z uczestnikami Programu zawierana jest Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia merytoryczne istotne dla przyszłego właściciela firmy oraz zajęcia, które przygotują uczestnika szkolenia do samodzielnego sporządzenia Biznes Planu oraz wypełnienia Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji.

Szkolenie zostanie zaliczone na podstawie:*

1. Frekwencji uczestnictwa w szkoleniu.

2. Wyników testu kończącego szkolenie.

* lub innych kryteriów określonych przez Instytucję.

Część Instytucji dopuszcza na tym etapie zarejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestnika Programu. Złożenie dokumentów o dofinansowanie

Przygotowanie i złożenie w Instytucji realizującej zadania w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji, Biznes Planu oraz Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego.

Na etapie składania Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji uczestnik Programu musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.*

* Składanie dokumentów o dofinansowanie może różnić się w zależności od Instytucji realizującej zadania w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia np:

1. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy Programu składają Biznes Plany. Na tym etapie uczestnicy Programu nie muszą mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej. Komisja Oceny Projektów wyłania najlepiej przygotowane Biznes Plany. Uczestnicy Programu, których Biznes Plany zostały wyłonione aby otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej muszą zarejestrować działalność gospodarczą i złożyć Wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji.

2. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy Programu składają Wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji wraz z wymaganymi załącznikami: Biznes Planem, dokumentami poświadczającymi zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz innymi dokumentami określonymi przez Instytucję. Komisja Oceny Projektów wyłania najlepiej przygotowane Wnioski o udzielenie jednorazowej dotacji i Biznes Plany i na tej podstawie podpisywane są Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości z uczestnikami Programu. Ocena złożonych przez uczestników Programu projektów

Komisja Oceny Projektów wyłoni najciekawsze i najlepiej przygotowane Biznes Plany i Wnioski o udzielenie jednorazowej dotacji.

Podstawowe kryteria oceny to: poprawność złożonych dokumentów, znajomość rynku, ocena konkurencji, posiadanie dostawców, potencjalni klienci, wykształcenie oraz doświadczenie w danej dziedzinie, potrzeby inwestycyjne rokujące rozwój i niebędące działaniami krótkoterminowymi. Podpisanie umowy o dofinansowanie

Przyznanie dofinansowania i podpisanie Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości z uczestnikami, którzy przygotowali najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty.

Warunkiem otrzymania jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest:

1. Zarejestrowanie działalności gospodarczej w odpowiednim organie rejestrowym.

2. Złożenie Biznes Planu i Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji.

3. Złożenie oświadczenie współmałżonka uczestnika Programu wyrażającego zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego – jeśli dotyczy.

4. Złożenie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w formie aktu notarialnego zawierającego zapis o poddaniu się egzekucji przez dłużnika zgodnie z art. 777 kpc oraz dodatkowego zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

5. Uzyskanie pozytywnej opinii i decyzji złożonego Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji przez Komisję Oceny Projektów

6. Zawarcie Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

 Zobowiązania uczestnika Programu, który otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"

 

1. Obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod rygorem obowiązku dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

2. Obowiązek składania dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej i innych w terminach określonych przez Instytucję przekazującą dofinansowanie w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

3. Obowiązek poddania się kontroli doraźnej prowadzonej przez Instytucję udzielającą dofinansowanie.

4. Obowiązek udziału w ankietowaniu i raportowaniu zgodnie z wymogami nałożonymi przez Instytucję udzielającą dofinansowanie.

5. Obowiązek dostosowania się do wszystkich zaleceń i wymogów Instytucji udzielającej dofinansowanie innych niż ww., zawartych w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, zamieszczonych na stronach internetowych Instytucji lub przekazanych uczestnikowi Programu pisemnie lub ustnie podczas szkolenia.

 Zasady otrzymania preferencyjnej pożyczki określone zostały przez podmioty udzielające wsparcia finansowego w tym zakresie.  W celu uzyskania informacji odnośnie kwalifikowania się do grupy docelowej projektu oraz warunków przyznania wsparcia finansowego należy skontaktować się z wybranym podmiotem realizującym projekt w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL, do których kontakt znajduje się na stronie
http://archiwum.pokl.mazowia.eu/instytucje/listy-instytucji-szkoleniowych-wdrazajacych-projekty-w-ramach-dzialania-6-2-po-kl.html.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.