Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie grupą docelową są:

- osoby zwolnione*, przewidziane do zwolnienia** lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy***, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne

Wsparcie w ramach ww. Działania może być skierowane na realizację projektów, w ramach których uczestnik projektu może zostać objęty m.in.:

-          szkoleniami i poradnictwem zawodowe 

-          poradnictwem psychologicznym

-          pośrednictwem pracy

-          stażami i praktykami zawodowymi przygotowującymi do podjęcia pracy w nowym zawodzie

-          subsydiowanym zatrudnieniem u nowego pracodawcy

-          bezzwrotnym wsparciem dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie:

 • doradztwa (indywidualnym i grupowym) oraz szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, 
 • wsparcia pomostowego udzielanego w okresie do 6/ do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). 

-          jednorazowym dodatkiem relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia

-          szkoleniami przekwalifikowującymi i usługami doradczymi w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia)

Osoby poszukujące możliwości pozyskania wsparcia na ww. cele, kwalifikujące się do grupy docelowej Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zainteresowane udziałem w projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem danego projektu i informacjami zamieszczonymi przez konkretnego projektodawcę na stronie internetowej projektu.

* Dotyczy osób pozostających bez zatrudnienia osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

** Dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy

*** Dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.