MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Załóż firmę z funduszy unijnych

Szanowni Państwo,

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osoby zainteresowane utworzeniem sobie miejsca pracy poprzez rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą starać się o wsparcie finansowe na ten cel biorąc udział w projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Wsparcie realizowane w ramach wymienionych Działań kierowane jest do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć działalność gospodarczą i obejmuje pomoc finansową oraz wsparcie merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania - celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć.

Projekty realizowane w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 skierowane są do różnych grup docelowych. Aby uzyskać informacje na temat ww. Działań oraz projektów realizowanych na terenie Mazowsza należy zapoznać się z informacjami podanymi pod zamieszczonymi niżej linkami.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

­Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni i spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44