Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

MJWPU w PO KL

Do zadań Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych związanych z wdrażaniem  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL ) należą w szczególności:

 1. przygotowywanie i aktualizacja opisów procedur i podręczników wdrażania PO KL zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej celem ich zatwierdzenia;

 2. współpraca z Instytucją Pośredniczącą w zakresie przygotowywania szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych Działań;

 3. realizacja projektów systemowych;

 4. prowadzenie procedur konkursowych służących wyłonieniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów, które będą dofinansowane w ramach PO KL;

 5. przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie projektów;

 6. dokonywanie płatności ze środków PO KL na rzecz beneficjentów;

 7. monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektów i weryfikacja sprawozdań/wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów;

 8. kontrola realizacji poszczególnych projektów dofinansowanych w ramach PO KL;

 9. windykacja należności nienależnie wypłaconych beneficjentom;

 10. prowadzenie systemu rejestrowania i przechowywania w formie elektronicznej szczegółowych rejestrów księgowych dla każdego projektu oraz gromadzenie danych niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitoringu, weryfikacji, audytów i oceny;

 11. prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji projektów i Działań;

 12. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w tym zakresie i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;

 13. przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów przez okres 3 lat od daty zamknięcia projektu;

 14. sporządzanie sprawozdań i informacji miesięcznych z realizacji poszczególnych Działań i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;

 15. sporządzanie wniosków o refundację środków dla poszczególnych Działań i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;

 16. realizacja zadań związanych z wykorzystaniem środków Pomocy Technicznej i przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań finansowych i merytorycznych z prowadzonych w tym zakresie działań;

 17. prowadzenie ewaluacji Działań.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.