MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

MJWPU w PO KL

Do zadań Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych związanych z wdrażaniem  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL ) należą w szczególności:

 1. przygotowywanie i aktualizacja opisów procedur i podręczników wdrażania PO KL zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej celem ich zatwierdzenia;

 2. współpraca z Instytucją Pośredniczącą w zakresie przygotowywania szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych Działań;

 3. realizacja projektów systemowych;

 4. prowadzenie procedur konkursowych służących wyłonieniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów, które będą dofinansowane w ramach PO KL;

 5. przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie projektów;

 6. dokonywanie płatności ze środków PO KL na rzecz beneficjentów;

 7. monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektów i weryfikacja sprawozdań/wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów;

 8. kontrola realizacji poszczególnych projektów dofinansowanych w ramach PO KL;

 9. windykacja należności nienależnie wypłaconych beneficjentom;

 10. prowadzenie systemu rejestrowania i przechowywania w formie elektronicznej szczegółowych rejestrów księgowych dla każdego projektu oraz gromadzenie danych niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitoringu, weryfikacji, audytów i oceny;

 11. prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji projektów i Działań;

 12. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w tym zakresie i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;

 13. przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów przez okres 3 lat od daty zamknięcia projektu;

 14. sporządzanie sprawozdań i informacji miesięcznych z realizacji poszczególnych Działań i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;

 15. sporządzanie wniosków o refundację środków dla poszczególnych Działań i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;

 16. realizacja zadań związanych z wykorzystaniem środków Pomocy Technicznej i przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań finansowych i merytorycznych z prowadzonych w tym zakresie działań;

 17. prowadzenie ewaluacji Działań.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44