MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Równość szans w projektach Programu Rozwój Polski Wschodniej

Dbanie o równość szans to przede wszystkim aktywne działanie i planowanie rozwiązań przyczyniających się do zmniejszania barier, których doświadczają różne grupy społeczne w swobodnym dostępie do dóbr, usług, informacji i infrastruktury.

Zasada równości szans opiera się na:
Prawo i strategie związane z równością szans, powstały przede wszystkim dlatego, że istnieje dyskryminacja. Dyskryminacja polega na nierównym, gorszym traktowaniu osób ze względu na przynależność do jakiejś grupy. Dyskryminacja bazuje na uprzedzeniach wobec danej grupy.

Prawo UE zabrania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną (art.10 Traktatu o funkcjonowaniu UE).

Zasada równości szans ma szczególne znaczenie dla projektów PO RPW. Osoby niepełnosprawne stanowią 16,3 proc. polskiego społeczeństwa, a w Polsce Wschodniej ten wskaźnik jest jeszcze wyższy.

O równość szans w projektach infrastrukturalnych, transportowych czy promocyjnych zadbać warto, ponieważ stosowanie się do zasad projektowania uniwersalnego, czyli troska o zapewnienie dostępności obiektu/produktu każdej osobie, bez względu na jej płeć, wiek czy niepełnosprawność, jest także opłacalne i efektywne:
Równość szans realizujemy w kontekście płci i niepełnosprawności. Grupy, których potrzeby należy uwzględniać w projektach PO RPW to:
  1. Kobiety i mężczyźni,
  2. Kobiety i mężczyźni z niepełnosprawnościami (niepełnosprawność: ruchowa, wzrokowa, słuchowa, intelektualna),
  3. Kobiety i mężczyźni w starszym wieku,
  4. Dzieci: chłopcy i dziewczynki.
  5. Osoby opiekujące się osobami zależnymi – osobami starszymi, z niepełnosprawnościami i dziećmi.

Na zlecenie Instytucji Zarządzającej Programem Rozwój Polski Wschodniej przeprowadzone zostało badanie ewaluacyjne na temat przestrzegania zasady równości szans w projektach infrastrukturalnych i o charakterze promocyjnym dofinansowanych ze środków unijnych. Wyniki badania przedstawia raport, w którym beneficjenci znajdą listę użytecznych rozwiązań do zastosowania przy realizacji inwestycji.

W broszurze „Zasada równości szans w projektach PO RPW” zawarte są najważniejsze wnioski z raportu. Dotyczą one m.in. konieczności likwidowania barier dostępności, których doświadczają różne grupy społeczne.

Pobierz pliki:
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44