Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Spółdzielnia socjalna jako forma działalności gospodarczej

Spółdzielnia socjalna to ogromna szansa dla osób zaliczanych do grup defaworyzowanych. Jest to propozycja skierowana przede wszystkim do osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, chorych psychicznie, uchodźców czy osób niepełnosprawnych, a które z różnych względów nie chcą lub nie są w stanie samodzielnie podejmować działalności gospodarczej. Chcą natomiast podjąć i zaangażować się we wspólne działania gospodarcze, rozłożyć i ograniczyć ryzyko prowadzenia własnego biznesu, realizując również cele społeczne.

Spółdzielnia socjalna to ogromna szansa dla osób zaliczanych do grup defaworyzowanych. Jest to propozycja skierowana przede wszystkim do osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, chorych psychicznie, uchodźców czy osób niepełnosprawnych, a które z różnych względów nie chcą lub nie są w stanie samodzielnie podejmować działalności gospodarczej. Chcą natomiast podjąć i zaangażować się we wspólne działania gospodarcze, rozłożyć i ograniczyć ryzyko prowadzenia własnego biznesu, realizując również cele społeczne.

 Inicjatywa powstania spółdzielni socjalnej, jako modelu podmiotu ekonomii społecznej, to z reguły realizacja potrzeb zatrudnieniowych osób tworzących spółdzielnie, przy instytucjonalnym wsparciu organizacji pozarządowych, samorządu, służb zatrudnienia, instytucji pomocy społecznej. Wybór charakteru działalności gospodarczej w większości spółdzielni socjalnych jest podyktowany umiejętnościami, jakimi dysponują założyciele i pracownicy spółdzielni. To, czym głównie spółdzielnie socjalne różnią się od podmiotów komercyjnych, to bardzo silne ukierunkowanie swojej działalności na realizację celów społecznych. Funkcjonowanie spółdzielni socjalnej nie jest podporządkowane w nadrzędnym stopniu kryteriom zyskowności, efektywności ekonomicznej i konkurencyjności. Działalność spółdzielni ma charakter innowacyjny, ponieważ potrafi pogodzić bardzo odmienne i z pozoru sprzeczne cele takie jak: zysk i działalność rynkowa a wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tym samym, działalność spółdzielni socjalnej opiera się na wspólnym prowadzeniu przedsiębiorstwa przy równoczesnym włączeniu spółdzielców w życie społeczne i zawodowe, odbudowanie ich umiejętności tworzenia i podtrzymywania relacji zarówno w pracy, rodzinie, jak i w społeczności lokalnej.

 O szczególnym charakterze spółdzielni socjalnej decydują:

- typ osób, które mogą założyć spółdzielnię,

- osobista praca członków jako podstawa działalności spółdzielni,

- cele społeczne tj.: społeczna i zawodowa reintegracja członków (definiowana przez art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych jako „odbudowywanie i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz odbudowywanie i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy”).

 Spółdzielnia socjalna podlega tym samym przepisom co przedsiębiorstwa, m.in. prawu pracy, ustawie o rachunkowości, prawu podatkowemu, itd. Prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego i za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem.

 Źródła finansowania działalności spółdzielni socjalnej

W funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa niezmiernie ważna jest kwestia pozyskania źródeł finansowania działalności gospodarczej (zapewnienie środków na zatrudnienie pracowników, zakup sprzętu i maszyn, kupno lub wynajem lokalu). Jest to szczególnie istotne na początku istnienia przedsiębiorstwa, kiedy firma nie ma jeszcze stałych odbiorców usług czy produktów, nie ma wyrobionej i ugruntowanej marki i pozycji na rynku.

 Spółdzielnia socjalna może uzyskać pomoc finansową ze strony państwa lub ze środków unijnych.

Informacji w zakresie możliwości dofinansowania utworzenia spółdzielni socjalnych udzielają: 

 1. Powiatowe Urzędy Pracy
 2. Wojewódzki Urząd Pracy, www.wup.mazowsze.pl
 3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) www.pfron.org.pl
 4. Ośrodki Wspierania Spółdzielczości Socjalnej http://ekonomiaspoleczna.info/owes-w-polsce/wojewodztwo-mazowieckie/
 5. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, www.crzl.gov.pl
 6. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu

Spółdzielnie socjalne mogą skorzystać ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W tym celu należy skontaktować się z podmiotami realizującymi projekty, w ramach których utworzenie/wsparcie spółdzielni socjalnej jest możliwe. Lista ww. podmiotów znajduje się w linku poniżej.

Do pobrania:

Lista podmiotów ekonomii społecznej wdrażających projekty, w ramach których można stać się o wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej

Więcej informacji:

Publikacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy pt. „Spółdzielnia socjalna jako forma działalności gospodarczej”.

(pobierz broszurę) 
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.