Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Szwedzi w Warszawie - Współpraca ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Na łamach ostatniego wydania biuletynu pisaliśmy na temat wizyty pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w Szwedzkiej Radzie ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji, która swoją siedzibę ma w największym mieście regionu Skania-Blekinge, w Malmoe. Była to wizyta studyjna w ramach wymiany pracowników pomiędzy MJWPU, a Szwedzką Radą ds. EFS, a zarazem pierwsza część zaplanowanej na jesień 2014 r. wymiany pracowników. Pomysł wymiany pracowników jest wynikiem zacieśniania współpracy, którą MJWPU i Szwedzka Rada ds. EFS prowadzi od września 2013 r. 

Wizyta delegacji szwedzkiej miała miejsce dniach 17-20 listopada. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych odwiedzili: Pani Anna-Lena Wettergren-Wessman, koordynator regionalny projektów EFS, Pan Per Forslund, kontroler finansowy, oraz dyrektor Szwedzkiej Rady ds. EFS dla Regionu Pd. Szwecji, Pan Andreas Larsson.

W pierwszej części wizyty, goście spotkali się z Dyrektorem MJWPU, Panem Mariuszem Frankowskim oraz kierownikami pionu PO KL. Spotkania miały charakter roboczy, Szwedzi mieli okazję zapoznać się szczegółowo ze strukturą MJWPU, zadaniami jednostki w odniesieniu do realizacji wsparcia w regionie w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 17 listopada zaprezentowane zostały wydziały Weryfikacji Formalnej Wniosków, Oceny Merytorycznej PO KL, Pomocy Publicznej, Monitoringu i Sprawozdawczości, Kontroli PO KL oraz Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów. Podczas spotkań goście mieli okazję porozmawiać zarówno z kierownictwem wydziałów, jak również z pracownikami.

Prezentacja struktury MJWPUOd lewej: Katarzyna Kieszek (Z-ca Kierownika Wydziału Wdrażania Pr. VII PO KL), Przemysław Krawczyk (Z-ca kierownika Wydziału Wdrażania Pr. VIII PO KL), Edyta Nogaj (Kierownik Wydziału Weryfikacji Formalnej Wniosków), Per Forslund (Kontroler finansowy ze Szwedzkiej Rady ds. EFS dla Regionu Pd. Szwecji), Mariusz Frankowski (Dyrektor MJWPU), Joanna Łupińska (Przewodnicząca zespołu PI-PWP), Anna-Lena Wettergren-Wessman (Koordynator Regionalny Projektów EFS w Szwedzkiej Radzie ds. EFS dla Regionu Pd. Szwecji), Mariusz Chrzanowski (Kierownik Wydziału Monitoringu i Sprawozdawczości). 

W dniu 18 listopada w godzinach porannych odbyły się prezentacje wydziałów wdrażających Priorytety VI, VII, VII oraz IX. Następnie, goście razem z Dyrektorem Mariuszem Frankowskim, Panią Joanną Łupińską i Panem Radosławem Pituchem, członkami Zespołu ds. projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, udali się na konferencję dotyczącą Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EU Strategy for the Baltic Sea Region) organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przedmiotem konferencji były projekty flagowe UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  zaangażowana jest w prace nad projektem flagowym UE School2Work, mającym na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu młodzieży z systemu oświaty (early school leavers).

Po konferencji i powrocie do siedziby MJWPU, szwedzcy goście mieli okazję zapoznać się z przykładami rozliczania projektów w ramach Priorytetu IX PO KL, zapoznać się z dokumentami i procedurami obowiązującymi wydziały wdrażające, odwiedzając siedzibę wydziału w towarzystwie jego pracowników.

W dniu 19 listopada w godzinach porannych miała miejsce wizyta w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (WUP). Gości w siedzibie Urzędu  przywitał Dyrektor, Pan Tomasz Sieradz, który następnie prowadził spotkanie, podczas którego zaprezentowano strukturę i działania WUP i Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

Spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie PracyOd lewej: Mariusz Frankowski (Dyrektor MJWPU), Tomasz Sieradz (Dyrektor WUP), Andreas Larsson
(Dyrektor Szwedzkiej Rady ds. EFS dla Regionu Pd. Szwecji), Radosław Pituch (Z-ca Przewodniczącej
Zespołu PI-PWP), Joanna Łupińska (Przewodnicząca Zespołu PI-PWP).

Po wizycie w WUPie delegacja udała się do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie zaprezentowane zostały działania Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w zakresie realizacji projektów PO KL. Spotkanie poprowadziła Pani Zofia Dembska, Zastępca Dyrektora Departamentu. W czasie spotkania zaprezentowani zostali stypendyści projektu realizowanego w ramach poddziałania 9.1.3 Stypendia dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, technicznych i zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ponadto podczas spotkania zaprezentowali się uczestnicy projektu systemowego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach poddziałania 8.2.2  Regionalne Strategie Innowacji. Jest to projekt stypendialny dla doktorantów kierunków szczególnie istotnych z punktu widzenia strategii rozwoju województwa. W ramach tego projektu zrealizowano tzw. adopcję naukową, podczas której doktoranci mieli okazję objąć opieką naukową szczególnie zdolnych uczniów i wskazać im interesujące ich kierunku rozwoju.

Prezentacja projektów realizowanych przez samorząd Województwa Mazowieckiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Przemawia Andreas Larsson (Dyrektor Szwedzkiej Rady ds. EFS dla Regionu Pd. Szwecji), 
po prawej: Zofia Dembska (Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu UM WM).

Ostatniego dnia pobytu w Warszawie tj. 20 listopada delegacja szwedzka odwiedziła Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy. Gospodarzem tego spotkania była Pani Marta Jakubiak, Zastępca Dyrektora Biura. Podczas dwugodzinnej prezentacji kierownictwo oraz pracownicy Biura zaprezentowali szereg aktywności, które za pośrednictwem Biura realizuje m.st. Warszawa, korzystając ze wsparcia finansowego zarówno w ramach EFS jak również EFRR. Po zakończeniu wizyty w Biurze goście ze Szwecji udali się na Konferencję Podsumowującą Wdrażanie PO KL na Mazowszu, której otwarciu przewodniczył Pan Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Przedmiotem konferencji było podsumowanie efektów wdrażania komponentu regionalnego PO KL w Województwie Mazowieckiem w bieżącym roku.

Po zakończeniu konferencji goście, wspólnie z Panem Mariuszem Frankowskim, Dyrektorem MJWPU oraz członkami Zespołu ds. projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej Panią Joanną Łupińską i Panem Radosław Pituchem dokonali podsumowania 4-dniowego pobytu w Warszawie oceniając go na wysokim poziomie w odniesieniu do jego aspektów merytorycznych. Goście ze szczególnym zainteresowaniem prześledzili procedury obowiązujące Instytucję Wdrażającą jaką jest MJWPU w ramach wsparcia realizowanego w ramach EFS. Na wiosnę 2015 r., w ramach kontynuowania wymiany pracowniczej między Szwedzką Radą, a MJWPU planowana jest druga część wizyty i przyjazd kolejnej grupy pracowników Rady do Warszawy.

 

 

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Szwedzi w Warszawie - Współpraca ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.