Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Protokół z wyboru partnera krajowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa,

Protokół z wyboru partnera krajowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa,

Protokół z wyboru partnera

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, ogłoszonego dnia 13.08.2015 r. na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w terminie złożona została jedna oferta:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

 

Ofertę oceniono wg następujących kryteriów:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
 3. Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie z instytucją publiczną, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu.
 4. Doświadczenie w realizacji projektów w obszarze szkolnictwa zawodowego, w tym projektów innowacyjnych, posiadających wypracowane innowacyjne rozwiązania dotyczące szkolnictwa zawodowego, które zostały pozytywnie zwalidowane przez Regionalną Sieć Tematyczną dla Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 5. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
 6. Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.

W wyniku analizy oferty złożonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku przyznano następującą punktację w poszczególnych kryteriach:

Kryterium dostępu (1/1) Uzasadnienie

1.

zgodność działania potencjalnego partnera
z celami partnerstwa

Profil działalności Partnera związany jest z kształceniem zawodowym. Partner zrealizował 40 projektów.

Liczba punktów: 5/5

2.

deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby)

Partner oferuje wniesienie wkładu kadrowego, technicznego oraz lokalowego, w tym zaplecza szkoleniowego.

Liczba punktów: 8/8

3.

doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie
z instytucją publiczną, w zakresie zbieżnym
z założeniami projektu

Partner posiada 10 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów, zrealizował 40 projektów, w tym większość w partnerstwie z instytucjami publicznymi.

Liczba punktów:10/10

4.

Doświadczenie w realizacji projektów w obszarze szkolnictwa zawodowego, w tym projektów innowacyjnych, posiadających wypracowane innowacyjne rozwiązania dotyczące szkolnictwa zawodowego, które zostały pozytywnie zwalidowane przez Regionalną Sieć Tematyczną dla Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Partner zrealizował kilkanaście projektów w obszarze szkolnictwa zawodowego, w tym 2 projekty innowacyjne, posiadające wypracowane innowacyjne rozwiązania dotyczące szkolnictwa zawodowego, które zostały pozytywnie zwalidowane przez Regionalną Sieć Tematyczną dla Województwa Mazowieckiego w 2014 r.

Liczba punktów: 8/8

5.

Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.

Komplementarny w stosunku do potencjału lidera.

Liczba punktów: 8/8

6.

Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości

Partner przedstawił dokumenty finansowe oraz propozycje obszarów realizacji projektu spełniające potrzeby lidera.

Łączna liczba punktów

40

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano ofertę następującego podmiotu:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.