Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

V ponadnarodowe forum partnerskie

Opublikowano: 2012-10-10

Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich ogłasza nabór uczestników na kolejne, V Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Po raz pierwszy przy organizacji forum współpracujemy ze Szwecją w celu skoordynowania (tematycznego i czasowego) konkursów w obszarze integracji społecznej obu krajach.

Forum odbędzie w dniach 20-21 listopada br. w Warszawie. W załączeniu przesyłamy Państwu ramowy program spotkania.
Cel Forum pozostaje niezmienny, czyli stwarzanie szerszych możliwości zawiązywania partnerstw w projektach współpracy ponadnarodowej, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu oprócz instytucji polskich wezmą udział projektodawcy ze Szwecji oraz innych krajów. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych co najmniej 50-60 instytucji, w tym ok. 35 z Polski i 25 z zagranicy. Sama organizacja i dwudniowa forma Forum nie ulega zmianie.

1) Warunki naboru:
W Forum mogą wziąć udział zarówno podmioty:

 • realizujące projekty w ramach PO KL, chcące rozszerzyć je o komponent ponadnarodowy;
 • podmioty o przyznanym dofinansowaniu, ale bez podpisanej umowy;
 • podmioty planujące składanie wniosku w 2012 r.

Główny zakres obszarów tematycznych na Forum został określony na podstawie uzgadnianych tematów, dotyczących skoordynowanych (tematycznie i czasowo), konkursów w Polsce i w Szwecji, i obejmuje szeroko rozumianą integrację społeczną oraz aktywizację zawodową, w szczególności następujące grupy docelowe:

 • Osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
 • otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze)
 • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 9)
 • podmioty integracji społecznej, o których mowa w typie operacji 1 i 2 i ich pracownicy i wolontariusze


Należy podkreślić, iż powyższe tematy są preferowane, aczkolwiek nie jest to jedyna i zamknięta lista obszarów czy tematów dla projektów. Możliwe jest zwiększenie liczby i zakresu tematycznego, pod warunkiem ich dopasowania do projektów, jakie zostaną zgłoszone z zagranicy. Poza powyższymi, wiodącymi ze względu na synchronizację konkursów, tematami z Priorytetu VII, projekty mogą także obejmować następujące tematy:

 • w Priorytecie VI - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (wczesne wykrywanie potrzeb klientów na rynku pracy oraz ocena możliwości ich rozwoju zawodowego, wsparcie psychologiczne i doradcze dla osób wchodzących na rynek pracy lub powrotu do niego, agencje pracy i/ lub profesjonalnego doradztwa, staże zawodowe / staże, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia, wspieranie wolontariatu, jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społeczne i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym
 • w Priorytecie VIII - wspieranie głównie pracowników i przedsiębiorstw. Przewidywany zakres Projektów to wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności (inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: organizacji pracy, form wykonywania pracy, promocji rozwijania kwalifikacji zawodowych, godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników. Innym możliwym tematem jest wspieranie współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorstwami.
 • w Priorytecie IX – programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych świadczących kształcenie mające na celu zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz poprawa jakości procesu kształcenia, współpraca szkół i placówek świadczących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie staży i praktyk zawodowych oraz praktyczne formy nauczania i wynagrodzenia opiekuna stażu


2) Przy wypełnianiu opisów projektów w postaci tzw. fiszek projektowych (w załączeniu przesyłamy do wypełnienia czysty wzór dla wszystkich zainteresowanych projektodawców – tylko w takiej formie będą przyjmowane zgłoszenia) szczególną uwagę należy zwrócić na precyzyjne opisanie potrzeby realizacji współpracy ponadnarodowej (problemu do rozwiązania) jako kluczowego elementu decydującego o możliwości znalezienia potencjalnego partnera ponadnarodowego. Wszystkie fiszki projektowe będą gromadzone w bazie danych „Fishing Pool” Krajowej Instytucji Wspomagającej, dając możliwość znalezienia partnera nie tylko podczas planowanego Forum.
3) O zakwalifikowaniu instytucji do uczestnictwa w Forum będzie decydować dopasowanie do fiszek partnerów ponadnarodowych, które nadsyłane są do KIW równolegle oraz kolejność zgłoszeń. W celu zgłoszenia na Forum proszę wypełnić wyłącznie po angielsku załączoną fiszkę i przesłać ją w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października br., na adres: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl. Ze względów logistycznych, po zakończeniu rekrutacji i stworzeniu listy uczestników Forum, w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń, będzie stworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum któregoś z projektodawców, na jego miejsce zostanie przyjęta kolejna instytucja z listy rezerwowej. Jednocześnie zwracamy Państwu szczególną uwagę, iż obecność na forum osób potwierdzających swoje uczestnictwo jest kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia – nie pojawienie się, zgłoszonych wcześniej i potwierdzających swoje uczestnictwo w forum, projektodawców, powoduje nie tylko bezpośrednie, znaczne zakłócenie prac innych projektodawców przy stolikach, ale przede wszystkim, generuje realne straty, w postaci braku możliwości doboru partnerów, wcześniej wyselekcjonowanych na podstawie Państwa zgłoszeń.

4) Uwagi organizacyjne dotyczące zakwalifikowanych na Forum projektodawców:
a) uczestnicy, tak jak do tej pory, pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie;
b) organizatorzy zapewniają posiłki i napoje podczas trwania Forum oraz kolację po zakończeniu I dnia Forum;
c) językiem forum będzie wyłącznie język angielski (nie będzie oddzielnego tłumaczenia);
d) każda zakwalifikowana instytucja może delegować na Forum wyłącznie jedną osobę, Tylko w wyjątkowych, indywidualnych i uzgodnionych z Krajową Instytucją Wspomagającą sytuacjach możliwe będzie delegowanie większej liczby osób;
e) przesłane do KIW fiszki zostaną upublicznione na naszym portalu, zarówno fiszki instytucji zakwalifikowanych (z propozycją doboru partnerów do rozmów), jak i znajdujących się na liście rezerwowej czy odrzuconych (w części portalu poświęconej wsparciu KIW w poszukiwaniu partnerów ponadnarodowych). Przesłanie fiszki jest automatycznym wyrażeniem zgody na jej upublicznienie. Podkreślamy również, że Krajowa Instytucja Wspomagająca będzie wspierać danego beneficjenta w dalszym poszukiwaniu partnerów w przypadku, gdy podczas Forum nie uda się znaleźć odpowiedniego partnera.
f) Wstępny program Forum oraz wskazówki dotyczące dojazdu i możliwości zakwaterowania znajdują się poniżej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w V Ponadnarodowym Forum Partnerskim. Życzymy sukcesów w nawiązywaniu trwałych partnerstw ponadnarodowych!

Dodatkowe informacje o Forum mogą Państwo uzyskać także od Zespołu ds. projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL. Zapytania proszę wysyłać na adres Zespołu: intn.team@mazowia.eu

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.