Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

„Poszukiwani: INNOWACYJNI PRZEDSIĘBIORCY”

Opublikowano: 2014-10-22

Nowa perspektywa finansowa UE niesie za sobą nowe wyzwania dotyczące wspierania sfery B+R i innowacyjności. Jednym z nich jest potrzeba określenia inteligentnej specjalizacji regionu, pozwalającej na koncentrację środków i działań związanych z pobudzaniem wzrostu gospodarczego. Spełnienie warunku nałożonego przez KE wymaga zapewnienia udziału grup interesariuszy, a zwłaszcza przedsiębiorców, w procesach programowania, monitorowania
i oceny skuteczności wsparcia inteligentnych specjalizacji.

 

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców do udziału
w spotkaniu dot. utworzenia grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego. Szczególne znaczenie będzie miał udział firm innowacyjnych, poszukujących i wdrażających nowe rozwiązania, planujących korzystanie z RPO WM 2014 – 2020 w tym zakresie . Spotkanie odbędzie się w dniu 30 października br. o godz. 12
w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter).

Szczegółowe informacje nt. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego
oraz treść projektu RSI dostępna jest na stronie internetowej www.ris.mazovia.pl
oraz w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich,
Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

Osoby do kontaktu: monika.tchorznicka@mazovia.pl, piotr.dylewski@mazovia.pl.

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2014 – 2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu (RSI),
jest strategicznym dokumentem ukierunkowanym na budowę spójnego systemu wspierania innowacyjności na Mazowszu. Stanowi aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015, przygotowaną w odpowiedzi na zalecenia Komisji Europejskiej odnośnie wdrożenia koncepcji inteligentnej specjalizacji. Proces opracowania nowej RSI
był wieloetapowy i opierał się na współpracy z przedsiębiorcami, przedstawicielami środowiska nauki, administracji publicznej szczebla lokalnego, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. Obecnie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich finalizuje prace zmierzające do przyjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego zaktualizowanego dokumentu.

Idea smart specialisation zakłada włączenie szerokiego grona interesariuszy w proces decyzyjny na etapie wdrażania RSI. W tym celu Samorząd Województwa Mazowieckiego planuje utworzenie grup roboczych dedykowanych poszczególnym obszarom inteligentnej specjalizacji. Do ich zadań należałoby m.in. szczegółowe ukierunkowanie wsparcia, zgodne
z aktualnymi potrzebami gospodarki, a także wspieranie Województwa Mazowieckiego w procesach zarządzania
i monitorowania RSI. Szczególnie istotne jest zapewnienie bezpośredniego udziału przedsiębiorców w przedmiotowej inicjatywie.

Powstałe grupy robocze umożliwią delegowanie niektórych zadań związanych z wdrażaniem RSI poza struktury administracji publicznej. Docelowo, samorząd przyjąłby pozycję partnera i obserwatora, a także odbiorcy rozwiązań wypracowanych przez uczestników. Udział przedsiębiorców umożliwiłby dostosowanie systemu wdrażania RSI do specyfiki projektów B+R realizowanych w sektorze prywatnym, co powinno pozytywnie wpłynąć na efektywność wydatkowania środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.


wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.