Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Komunikat do konkursu nr 1/POKL/7.2/1/2013

Opublikowano: 2013-12-11

„Szanowni Projektodawcy,
w związku z trwającym od dnia 6 grudnia 2013 r. naborem wniosków dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2013 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” oraz obowiązującym w konkursie kryterium dostępu nr 1 w brzmieniu:

„Projektodawca to podmiot będący:

 • instytucją pomocy i integracji społecznej (jednostką organizacyjną pomocy społecznej określoną w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.),
 • jednostką zatrudnienia socjalnego (realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; Dz. U. z dnia 14 lipca 2003 r. z późn. zm.),
 • organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innym podmiotem prowadzącym na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej,
 • instytucją działającą w obszarze rynku pracy (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001, z późn. zm.),

który na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt.

W przypadku, gdy Projektodawca jest organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej lub innym podmiotem prowadzącym na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej we wniosku należy wskazać, że działa on (projektodawca) na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej”, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w przypadku podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy również zobowiązane są do podawania w treści wniosku o dofinansowanie precyzyjnych informacji co do posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt”.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.