Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Lista wniosków ocenionych w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2014 - II KOP

Opublikowano: 2014-10-30

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 28 października 2014 r. listy wniosków ocenionych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2014 Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” PO KL skierowanych do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego od wyników oceny z I Posiedzenia KOP.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w dniu 28 października 2014 r. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdził listę wniosków ocenionych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego
nr 1/POKL/8.1.2/2014 Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w regionie”
PO KL skierowanych do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego od wyników oceny z I Posiedzenia KOP.

Wysokość alokacji dostępnej na konkurs 1/POKL/8.1.2/14, na dzień 17 października 2014 r. wynosi 25 984 865,83 PLN. Zgodnie z Systemem Realizacji PO KL 2007-2013 została stworzona  rezerwa finansowa w wysokości 10% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne odwołania wnioskodawców, tj. na dofinansowanie projektów przyjętych do dofinansowania w wyniku uwzględnienia środków odwoławczych po ocenie formalnej i po ocenie merytorycznej. W związku z powyższym, w przypadku konkursu nr  1/POKL/8.1.2/14 rezerwa finansowa z przeznaczeniem na odwołania wnioskodawców
wynosi  2 598 486,59 PLN.

W związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych negocjacjach w ramach I Posiedzenia KOP, pozostała kwota w wysokości 1 110 043,21 PLN.  Niewykorzystane podczas I Posiedzenia KOP środki z alokacji dla przedmiotowego konkursu zostaną przeznaczone na dofinansowanie wniosku po pozytywnie rozstrzygniętym proteście

W wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, w ramach II Posiedzenia KOP ocenie merytorycznej podlegało 11 wniosków.

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2014 r., wnioski zostały uszeregowane wg malejącej liczby punktów.

           Z uwagi na ustalony poziom alokacji, spośród 11 projektów, ocenionych podczas II Posiedzenia KOP, spełniających minimum punktowe, możliwe jest dofinansowanie 1 projektu na łączną kwotę 3 459 320,40 PLN.

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2014 r. – „Projekt umieszczony na liście wniosków  może zostać przyjęty do dofinansowania, jeśli jego wartość nie przekracza 125% kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu…”

Projekt wskazany na pozycji nr 2 listy nie spełnia ww. warunku.

W sytuacji, gdy wnioskodawca, którego projekt został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania, z jakichś przyczyn zrezygnował z realizacji projektu (wycofa się z podpisania umowy we wskazanym terminie lub nie dostarczy na czas wymaganych dokumentów, stanowiących załącznik do umowy o dofinansowanie), wówczas projekty, które znajdują się na liście na dalszych miejscach i uzyskały największą liczbę punktów, mogą zostać przyjęte do realizacji.

                  Niezależnie od niniejszej informacji, każdy Beneficjent otrzyma z MJWPU pisemną informację o wynikach oceny merytorycznej złożonego wniosku.

Załączniki


wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.