Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Aktualizacja harmonogramu oceny merytorycznej I posiedzenia KOP wniosków z konkursu PO KL nr 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2013-10-01

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektu w ramach PO KL przedstawiamy zaktualizowany Harmonogram oceny merytorycznej w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX Działania „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej- projekty konkursowe” konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013

Etap oceny merytorycznej

 

 

Powołanie składu KOP:

27.09.2013

Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej

5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej

Otwarcie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX (KOP), na którym oceniane są wnioski złożone od 31 lipca 2013 roku do 30 sierpnia 2013r., które przekazane zostały do oceny merytorycznej

19.09.2013r.

Termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2013

6.11.2013r.

Zakończenie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX (KOP)

13.11.2013r.

Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ocenianych na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2013

15.11.2013r.

Wysłanie do Projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub odrzuceniu wniosku).22.11.2013r.n + 59 (66) dni (40 dni od daty zarejestrowania ostatniego wniosku poprawnego formalnie w Krajowym Systemie Informatycznym)w przypadku dokonywania na posiedzeniu KOP oceny merytorycznej 200 wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony o 20 dni (np. jeżeli na posiedzeniu KOP ocenianych jest od 201 do 400 wniosków termin wysłania pisma do projektodawcy wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 80 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych na posiedzeniu KOP.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.