Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacje nt. zabezpieczeń w Formularzu PEFS 2007:

Opublikowano: 2009-12-03
 1. Skompresowany plik zawierający dane osobowe wprowadzone do Formularza PEFS 2007 musi zostać zabezpieczony hasłem zgodnie z Instrukcją wypełniania Formuiarza PEFS 2007 dla PO KL wersja z 16.09.2009 r. pkt. 7. Hasło to powinno być inne niż hasło do konta administracyjnego. Działania podejmowane w obszarze danych osobowych muszą, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, posiadać odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a takie zapewnia stosowanie haseł zarówno na poziomie administrowania Formularzem PEFS 2007, jak również na poziomie zarządzania plikiem.

 2. Nieprawidłowe zabezpieczenie Formularza PEFS 2007 nie może być podstawą do odrzucenia Formularza PEFS 2007, a tym samym niezaakceptowania Wniosku o płatność. Zgodnie z § 22 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL „Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych (...) w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych".

  Powzięcie informacji o opatrzeniu Formularza PEFS 2007 hasłem niezgodnie z procedurą może być sygnałem dla IP do przeprowadzenia u Beneficjenta kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych, a Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. Nieprzestrzeganie postanowień Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL może natomiast skutkować rozwiązaniem umowy z Beneficjentem. IP nie ponosi odpowiedzialności za stopień bezpieczeństwa haseł, jakimi Beneficjenci zabezpieczają Formularz PEFS 2007, ale powinna poinstruować Beneficjenta o konieczności stosowania ww. Ustawy i Rozporządzenia.

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.