Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Typ realizowanych operacji (projektów)

 • tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez:
  • studia, analizy, ekspertyzy,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI,
  • tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI;
  • wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez:
   • kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji,
   • rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji;
  • stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI).

   

  Zakres stosowania cross-financingu

  Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Kategoria interwencji funduszy strukturalnych (priority theme dimension): 74

  Typ beneficjentów

  Jednostka organizacyjna samorządu województwa wskazana przez Instytucję Pośredniczącą w Planie działania.

  Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

  • podmioty odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie RSI,
  • przedsiębiorcy,
  • uczelnie oraz ich pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni,
  • pracownicy naukowi,
  • doktoranci.

   

  Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji

  Kryteria:

  • ogólne,
  • szczegółowe
  Dokładne wskazanie kryteriów wyboru finansowanych operacji nastąpi w Planie działania, przygotowywanym przez IP dla każdego Priorytetu.

   

   

  Opis systemu wyboru projektów


   

  Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów

  Instytucja wskazana przez samorząd województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku).

  Tryb dokonywania wyboru projektów

  Projekty systemowe.

  Procedura oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie

  Informacje na temat procedury zawarte są w rozdziale I (pkt 5.) Opis systemu wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki.

  Instytucja odpowiedzialna za wydanie ostatecznej decyzji w sprawie dofinansowania projektu i podpisanie umowy/decyzji o przyznaniu wsparcia dla projektu

  Instytucja wskazana przez samorząd województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku).

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.