Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Cel Działania

Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej.

Uzasadnienie Działania

Na obszarach wiejskich obserwuje się wiele problemów rozwojowych, które na ogół są trudniejsze do rozwiązania niż na terenie miast. W znacznym zakresie dotyczy to niskiego poziomu życia i zagrożenia wykluczeniem społecznym, które jest znacznie silniejsze na terenach nisko zurbanizowanych. Wykluczenie społeczne w istotny sposób jest powiązane z występowaniem ubóstwa, dotykającego w głównej mierze osoby bezrobotne, z niskim poziomem wykształcenia, zamieszkujące na wsi, w tym także osoby niepełnosprawne. Zasięg ubóstwa skrajnego i jednocześnie liczba osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa jest na terenach wiejskich kilkakrotnie wyższa niż w miastach. Problem marginalizacji społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy w znacznie większym stopniu dotyczy mieszkańców terenów wiejskich, gdzie świadomość wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w przypadku mieszkańców miast. Znacznie zintensyfikowane nasilenie czynników sprzyjających marginalizacji wpływa bezpośrednio na niewielką liczbę oddolnych działań podejmowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jako znaczący problem należy postrzegać również niski stopień aktywności mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji i podejmowania inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W związku z powyższym, w ramach Działania realizowane będzie wsparcie ukierunkowane na zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach. Wsparcie zostanie skierowane do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Zgodnie ze specyfiką obszarów wiejskich oraz potencjalnych ostatecznych odbiorców wsparcia, działających na tych obszarach, system wdrażania Priorytetu zostanie skierowany do podmiotów o mniejszym potencjale organizacyjnym (które nie miałyby możliwości realizacji projektów w ramach pozostałych Działań Priorytetu VII) i będzie obejmował realizację małych projektów o wartości do 50 tys. PLN. W szczególności promowane będą inicjatywy partnerskie, wykorzystujące możliwości współpracy partnerów publicznych z organizacjami pozarządowymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.

Kwalifikowalność wydatków w ramach działania

Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Alokacja finansowa na działanie: 108 703 424 euro

Wkład ze środków unijnych: 92 397 910 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych: 16 305 514 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych: 0 euro

Udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych stanowiących podstawę certyfikacji na poziomie projektu, tj. w publicznych wydatkach kwalifikowalnych: 85%

Minimalny wkład własny beneficjenta: do określenia przez IP.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków: 12 grudnia 2006 r. jeżeli IP nie określi terminu późniejszego.

Minimalna/maksymalna wartość projektu: maksymalna wartość - 50 tys. zł.

Forma płatności: zgodnie z Zasadami finansowania PO KL.

Wysokość udziału cross-financingu: do 15%

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.