Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - nabór 2015

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - nabór 2015

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146).

 

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej www.cpe.gov.pl

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu współpracy ponadnarodowej w zakresie zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
 3. Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie z instytucją publiczną, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu.
 4. Doświadczenie w realizacji projektów w obszarze szkolnictwa zawodowego, w tym projektów innowacyjnych, posiadających wypracowane innowacyjne rozwiązania dotyczące szkolnictwa zawodowego, które zostały pozytywnie zwalidowane przez Regionalną Sieć Tematyczną dla Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 5. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
 6. Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 14.08 do 04.09.2015 roku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór na Partnera w projekcie w ramach konkursu nr: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa w terminie od 14.08 do 04.09.2015 roku (decyduje data wpływu MJWPU do 04.09.2015 do godz. 15.00).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, e-mail: intn@mazowia.eu

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.