Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

„Komunikat dotyczący grupy docelowej w konkursie zamkniętym nr 2/POKL/8.1.2/2011”

„Komunikat dotyczący grupy docelowej w konkursie zamkniętym nr 2/POKL/8.1.2/2011”

„Szanowni Projektodawcy,

nawiązując do ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2011 r. konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.2/2011 w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” uprzejmie informujemy, co następuje.

„Szanowni Projektodawcy,

nawiązując do ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2011 r. konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.2/2011 w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” uprzejmie informujemy, co następuje. Odwołując się do wskazanych w dokumentacji konkursowej typów projektów do realizacji w ramach konkursu, tj.

1. pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim;

2. podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo;

3. szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia);

4. szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa; projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.1.2 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

•pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne;

•przedsiębiorcy;

•partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe);

•osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa);

•samorządy gospodarcze i zawodowe;

•jednostki samorządu terytorialnego;

•instytucje rynku pracy;

•społeczność lokalna;

•organizacje pozarządowe.

Jednocześnie w ramach ogłoszonego konkursu nie ma zastosowania grupa docelowa „osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu”, ponieważ żaden z ww. typów projektów nie może być skierowany do przedmiotowej grupy docelowej”.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.