MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zatwierdzona lista wniosków ocenianych w ramach VI Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.2/2012, skierowanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w dniu 1 lipca 2015 r. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdził listę wniosków ocenianych
w ramach VI Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.2/2012 dla Priorytetu IX  "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych", Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych- projekty konkursowe” PO KL skierowanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi wniesionej przez Wnioskodawcę od wyników oceny I Posiedzenia KOP.

Kwota dostępna w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.2/2012 wynosiła 21 228 059,00 PLN. Zgodnie z Systemem Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została stworzona  rezerwa finansowa w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne protesty
 i odwołania wnioskodawców w wysokości 1 061 402,95 PLN.

 

Podczas VI posiedzenia KOP oceniany był 1 wniosek skierowany do ponownej oceny merytorycznej
w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi wniesionej przez Wnioskodawcę. W wyniku ponownej oceny merytorycznej  projekt ten został odrzucony.

 

Niezależnie od niniejszej informacji, Beneficjent otrzyma z MJWPU pisemną informację o wynikach oceny merytorycznej złożonego wniosku.

 

Załącznik:

Lista wniosków ocenianych w ramach VI Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.2/2012 dla Priorytetu IX  "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych", Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - projekty konkursowe” PO KL skierowanych do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego (przez Wojewódzki Sąd Administracyjny) od wyników oceny I Posiedzenia KOP

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44