MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Lista wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w dniu 21 kwietnia
2015 r. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdził Listę wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" PO KL.

W ramach naboru systemowego nr S/POKL/9.1.1/2015 do oceny merytorycznej wpłynęło 18 wniosków. Pozytywną ocenę merytoryczną na dzień 18 marca 2015 r. otrzymał 1 wniosek o dofinansowanie, na dzień 27 marca 2015 r. pozytywną ocenę otrzymały 4 wnioski o dofinansowanie, na dzień 10 kwietnia 2015 r. pozytywną ocenę otrzymały 2 wnioski o dofinansowanie, na dzień 14 kwietnia 2015 r. pozytywną ocenę otrzymało 9 wniosków o dofinansowanie, a na dzień zatwierdzenia niniejszego protokołu pozytywną ocenę otrzymał 1 wniosek o numerze kancelaryjnym KL/21602/15/9.1.1 został zatwierdzony na kwotę
592 783,61 PLN.

Lista wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" PO KL - załącznik.

Niezależnie od niniejszej informacji Beneficjent otrzyma z MJWPU pisemną informację o wynikach oceny merytorycznej złożonego wniosku.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44