MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

WUP zawiesza konkurs otwarty nr 2/6.1.1/2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W  odpowiedzi  na  konkurs  do  10  stycznia  2014  r.  wnioskodawcy  złożyli  wnioski  na  łączną  wartość wnioskowanego dofinansowania przekraczającą 100% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie
projektów w ramach danego konkursu.
Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 28 czerwca 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zawiesza powyższy konkurs z dniem 17 stycznia 2014 r., co znaczy, że wnioski, które wpłyną po godz. 16:00 dnia 17 stycznia 2014 r., nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Warszawie.
O ewentualnym terminie ponownego rozpoczęcia naboru wniosków informacja zostanie opublikowana, co  najmniej  na  5  dni  przed  wznowieniem  konkursu,  we  wszystkich  formach  komunikacji,  w jakich pierwotnie zostało opublikowane ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu.

Wydział Wdrażania EFS

WUP w Warszawie

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44