MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Aktualizacja harmonogramu PO KL

Szanowni Projektodawcy,

uprzejmie informujemy, że zaktualizowany został Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. w zakresie konkursu zamkniętego z Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji” PO KL. Nabór wniosków w ramach przedmiotowego konkursu rozpocznie się 14 czerwca 2013 r.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44