MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Harmonogram ogłaszania konkursów w 2013 r.

 

Harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r.

„Szanowni Projektodawcy,

uprzejmie informujemy, że w związku z podjęciem w dniu 29 kwietnia br. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwały nr 750/252/13 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI - IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dokonała aktualizacji Harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. Zmianie podlegał Plan Działania na rok 2013 dla Priorytetu IX PO KL, w wyniku której określone zostały nowe terminy naboru wniosków dla Podziałania 9.1.2 oraz Działania 9.2 PO KL.”   

 

HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w 2013 r. 
DZIAŁANIE/
PODDZIAŁANIE
TRYB KONKURSU TERMIN NABORU WNIOSKÓW  PRZEWIDYWANY TERMIN POSIEDZENIA KOP
PRIORYTET VII
7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OPS SYSTEMOWY 25.01.2013-22.02.2013 (w przypadku projektów partnerskich do 15 marca 2013 r.) 15.03.2013
7.1.2 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ PCPR SYSTEMOWY 25.01.2013-22.02.2013 (w przypadku projektów partnerskich do 15 marca 2013 r.) 15.03.2013
7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OPS SYSTEMOWY 18.03.2013-16.04.2013 (w przypadku projektów partnerskich do 8 maja 2013 r.) 09.05.2013
7.1.2 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ PCPR SYSTEMOWY 18.03.2013-16.04.2013 (w przypadku projektów partnerskich do 8 maja 2013 r.) 09.05.2013
PRIORYTET VIII
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie  ZAMKNIĘTY 05.03.2013-03.04.2013 24.04.2013
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie  ZAMKNIĘTY 04.07.2013-01.08.2013 23.08.2013
Projekty Ponadnarodowe (w ramach Poddziałania 8.1.2) * ZAMKNIĘTY 21.01.2013-19.02.2013 12.03.2013
PRIORYTET IX
9.1.1 Zmniejszenie nierowności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej ZAMKNIĘTY III kwartał 2013  
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych ZAMKNIĘTY 04.02.2013-05.03.2013 26.03.2013
9.1.2 Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych SYSTEMOWY 06.02.2013-07.03.2013 28.03.2013
9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych
ZAMKNIĘTY-PILOTAŻ
27.05.2013-28.06.2013
19.07.2013
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAMKNIĘTY 23.05.2013-26.06.2013
17.07.2013
UWAGA: dla projektów konkursowych w przypadku dużej liczby wniosków termin oceny formalnej może zostać przedłużony do 21 dni roboczych
W przypadku konkursów zamkniętych posiedzenie Komisji Oceny Projektów rozpoczyna się nie pózniej niż 27 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu (w przypadku 14-dniowego terminu przewidzianego na ocenę lub 34 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu (w przypadku wydłużonego terminu oceny formalnej wniosków do 21 dni roboczych).
* Ogłoszenie konkursu na projekty ponadnarodowe w ramach Poddziałania 8.1.2 w dniu 06.12.2012 r., natomiast nabór wniosków w dniach 21.01.2013-19.02.2013 r.
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44