MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 31 lipca 2012 r. listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/VIII/IN/2012 projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego, w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”. Temat: „Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity”, „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie 50+” – I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 r. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdził listę rankingową wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/VIII/IN/2012 projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego, w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”. Temat: „Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity”, „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie 50+”
Kwota dostępna w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/VIII/IN/2012 wynosi: 12 000 000 PLN. Zgodnie z Systemem Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została stworzona rezerwa finansowa w wysokości 5% wartości konkursu, z przeznaczeniem na ewentualne odwołania wnioskodawców. W związku z powyższym projekty mogą być dofinansowane do kwoty 11 400 000,00 PLN.
Z uwagi na określony poziom alokacji dla przedmiotowego konkursu, rekomendowanych do dofinansowania jest 6 pierwszych projektów z listy.
Lista rankingowa wniosków w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP) – załącznik.
Niezależnie od niniejszej informacji, każdy Beneficjent otrzyma z MJWPU pisemną informację o wynikach oceny merytorycznej złożonego wniosku.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44