MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zaktualizowany Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.

Szanowni Projektodawcy,
pragniemy poinformować, że w związku z przyjęciem do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zmienionego Planu działania dla Priorytetu IX PO KL poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram ogłaszania konkursów w ramach PO KL na 2012 r.:

Pozostałe terminy naborów wniosków wstrzymanych do odwołania zostaną opublikowane po przyjęciu do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zmienionych Planów działania dla Priorytetów VI-IX PO KL tj. w drugiej połowie lipca br.
Ponadto informujemy, iż z uwagi na planowane konsultacje społeczne odnośnie konkursu dla Działania 6.2 PO KL, nabór wniosków w ramach przedmiotowego konkursu dla typów operacji:
1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej
i technologii) obejmujące:

- przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę; oraz 2. Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu, zostanie przesunięty na miesiąc wrzesień br.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44