MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Harmonogram Oceny Formalnej – 1/POKL/8.1.2/PN/2012 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie

Harmonogram oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/PN/2012

 

Etap oceny formalnej

Ocena formalna wniosku i przekazanie wniosku do oceny merytorycznej

 

 

11.05.2012+ 14 dni roboczych = 31.05.2012

(14 dni)

Przekazanie wniosków formalnie poprawnych, do oceny merytorycznej sukcesywnie w trakcie dokonywanej oceny formalnej.

 

Wysłanie do projektodawcy pisma

informującego go o pozytywnym wyniku

oceny formalnej i przekazaniu wniosku do

oceny merytorycznej albo o odrzuceniu

wniosku na etapie oceny formalnej

 

 

11.05.2012 + 19 (26) dni roboczych = 06.06.2012

Przekazanie wniosków formalnie poprawnych, do oceny merytorycznej sukcesywnie w trakcie dokonywanej oceny formalnej.

Informacja o odrzuceniu wniosku: 5 dni roboczych od ponownego rozpatrzenia wniosku (tj. złożenia podpisu przez przełożonego na Karcie Oceny Formalnej).

 

Wysłanie do projektodawcy pisma

informującego go o możliwości

uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku

i/lub złożonych wraz z nim załączników

 

 

5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej.

 

Dokonanie uzupełnienia i/lub

skorygowania wniosku i/lub złożonych

wraz z nim załączników

 

5 dni lub do 10 dni roboczych ( w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie krajowym) od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości.

 

 

Weryfikacja uzupełnionego i/lub

skorygowanego wniosku i/lub złożonych

wraz z nim załączników

 

5 dni roboczych od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników.

 

 

 

Wysłanie do projektodawcy pisma

informującego go o ostatecznym wyniku

oceny formalnej

 

 

5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej.

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44