MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Uczestnicy instytucjonalni i indywidualni - formularz PEFS 2007 w wersji 2.0

Formularz PEFS 2007 w wersji 2.0 został dostosowany do zakresu danych wskazanych w Zasadach Sprawozdawczości i zbiera dane uczestników projektów w podziale na:

Część dot. danych uczestników instytucjonalnych została przeznaczona do wypełnienia w przypadku gdy wsparcie realizowane w ramach projektu zostało skierowane na rzecz konkretnych instytucji. Jednocześnie jeżeli w ramach wsparcia skierowanego na rzecz instytucji wsparciem zostali objęci również jej pracownicy dodatkowo niezbędne jest wypełnienie części dot. szczegółowych danych pracowników uczestniczących w projekcie.

Część dot. uczestników indywidualnych jest przeznaczona dla osób niepracujących. Dodatkowo ww. część przeznaczona jest dla osób pracujących, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy, czyli takich, które nie zostały objęte wsparciem jako pracownicy danej instytucji.
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44