MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie Zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS.

Aktualizacja dokumentu pn. „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie Zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS” (tzw. Taryfikator zasady konkurencyjności). Ww. Taryfikator został dostosowany do aktualnego taryfikatora PZP. Taryfikator jest dostępny także na stronie www.efs.gov.pl. Co do zasady znajduje on zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 30 września 2014 r. Przedmiotowy taryfikator stanowi Załącznik nr 10 do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 9 września 2014 r., obowiązujących od 1 października 2014 r. Zasady ww. Taryfikatora mają zastosowanie w odniesieniu do nowo ogłaszanych konkursów oraz umów o dofinansowanie zawartych od 1 października 2014 r. oraz do tych projektów, w których do umów o dofinansowanie nie załączono taryfikatora.

Pobierz plik

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44