MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zapraszamy VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

Biorąc pod uwagę powyższe, zachęcamy Państwa do uczestnictwa już w VI spotkaniu otwartym dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL, tj. projektów z komponentem ponadnarodowym, projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej, które odbędzie się w dniu 20 października br. w Warszawie przy
ul. Domaniewskiej 39a
(siedziba KIW CPE). Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 10.30.

 Planowana liczba uczestników spotkania to 25 przedstawicieli instytucji/podmiotów, które są w trakcie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej (tzn. realizują projekt w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej).

-          i/lub projektodawców, których projekty zostały zarekomendowane do dofinansowania i są w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej,

-          a także projektodawców, którzy zgłosili do IP/IP2 wniosek o rozszerzenie projektu o komponent ponadnarodowy i uzyskali wstępną akceptację takiego rozszerzenia (obecnie znajdują się na etapie podpisywania umowy o współpracy ponadnarodowej i/lub aneksu do umowy o dofinansowanie projektu itp.).

 

Zakłada się udział po jednym reprezentancie z danej instytucji. Rekrutacja na spotkanie będzie prowadzona do dnia 3 października br. O przyjęciu na spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Formuła spotkania zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy beneficjentami oraz przedstawicielami KIW na temat problemów, wątpliwości, dobrych i złych praktyk związanych z realizacją tego typu projektów, a także z upowszechnianiem ich rezultatów.

 

W tym celu proponujemy program spotkania, uwzględniający następujące punkty:

1)   prezentacja KIW nt. wsparcia na rzecz projektów współpracy ponadnarodowej PO KL ze szczególnym uwzględnieniem kwestii upowszechniania i maninstremingu produktów współpracy ponadnarodowej, a także informacja na temat wdrażania projektów współpracy ponadnarodowej w przyszłej perspektywie;

2)   prelekcja Beneficjentów projektu współpracy ponadnarodowej, którzy  podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami – omówiony zostanie zwłaszcza sposób tworzenia, prowadzenia i zarządzania współpracą ponadnarodową, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk w tym zakresie czy też najczęściej popełnianych lub możliwych do popełnienia błędów – do potwierdzenia 

3)   dyskusja plenarna - sesja pytań i odpowiedzi dot. zasad realizacji współpracy ponadnarodowej w Państwa projektach na podstawie pytań/wątpliwości zgłoszonych przed i/lub podczas spotkania

4)   dla zainteresowanych, w końcowej części spotkania prowadzone będą indywidualne konsultacje z przedstawicielami KIW.

 

Ramowy program znajdą Państwo w załączeniu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie do KIW zgłoszenia zawierającego następujące dane:

1)   Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę Beneficjenta;

2)   Informacja, czy są Państwo zainteresowaniu konsultacjami indywidualnymi;

3)   Konkretne pytania/zagadnienia, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania;

4)   Informacja, czy zechcą się Państwo podzielić się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i doświadczeniami z realizacji projektu współpracy ponadnarodowej poprzez przygotowanie i wygłoszenie krótkiego (20 minutowego) wystąpienia.

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie imiennych zgłoszeń do KIW wraz z proponowanymi do dyskusji zagadnieniami/pytaniami/problemami oraz chęcią wystąpienia, na adres maciej.jamrozik@cpe.gov.pl, w terminie do 3 października br.

 

Informujemy jednocześnie, że koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich

Załącznik:

Wstępny program ramowy spotkania dla Beneficjentów

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44