MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przypomina o konieczności weryfikacji istnienia i wiarygodności podmiotów, z którymi Beneficjenci prowadzący projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisują umowy na zakup sprzętu bądź świadczenie usług

Szanowni Projektodawcy,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przypomina o konieczności weryfikacji istnienia i wiarygodności podmiotów, z którymi Beneficjenci prowadzący projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  podpisują umowy na zakup sprzętu bądź świadczenie usług. Wykonawcy muszą spełniać wszystkie wymogi narzucone prawem polskim i legitymować się stosownymi wpisami w rejestrach.

W przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną jest to Krajowy Rejestr Sądowy, natomiast jeśli chodzi o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Weryfikację należy przyprowadzić przed zawarciem umowy na zakup lub usługę. Jedną z możliwości jest kontrola numeru NIP  i REGON w wyżej wymienionych rejestrach.

Jednocześnie IP2 informuje, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości polegających na przedstawieniu do rozliczenia w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatków, których potwierdzeniem są dokumenty wystawione przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawienia dokumentu, wydatki takie zostaną uznane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych za niekwalifikowane.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44