MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zaktualizowany na dzień 22 listopada 2012 r. „Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.

Szanowni Projektodawcy,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że zaktualizowany został harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.
Aktualizacja dotyczy ponownego naboru wniosków w ramach konkursu na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie dla Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. Termin ogłoszenia konkursu został określony w zaktualizowanym harmonogramie ogłaszania konkursów PO KL na dzień 6 grudnia 2012 r. z terminem naboru wniosków od 21 stycznia do 19 lutego 2013 r.”.
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem oraz aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44