MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Udział Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w promowaniu współpracy ponadnarodowej

 Bazując na doświadczeniach w realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w lipcu b.r. powołano Zespół ds. projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do zadań Zespołu należy m.in. wspieranie beneficjentów realizujących projekty innowacyjne i ponadnarodowe oraz pracowników MJWPU, którzy pełnią funkcję opiekunów tych projektów. Istotną kwestią będzie także udział członków Zespołu w kojarzeniu potencjalnych partnerów w projektach ponadnarodowych oraz aktualizowanie procedur związanych z realizacją projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, które ze względu na swą specyfikę wymagają dodatkowego zaangażowania.

Spotkanie z dyrekcją oraz pracownikami MJWPU było częścią 2-dniowej konferencji zorganizowanej przez kilka podmiotów: Krajowy Ośrodek EFS, Centrum Projektów Europejskich oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele administracji publicznej z Chorwacji, Litwy oraz Szwecji, zajmujący się na co dzień tematyką EFS.

Dyrektor M. Frankowski przywitał delegację oraz w kilku zdaniach opowiedział o swojej karierze zawodowej i pracy w MJWPU. Następnie poinformował zebranych, czym zajmuje się nasza instytucja, jakie programy unijne wdraża i podsumował stan wdrażania.

 

RPO WM  w liczbach

Mazowiecka Jednostka w latach 2008-2012 ogłosiła 46 naborów, w których alokacja wyniosła
1 071,9 mln euro. Do tej pory beneficjenci złożyli 6345 projektów, wnioskując na kwotę prawie 18,1 mld zł, ponad 1790 najlepszych projektów Zarząd Województwa Mazowieckiego  zatwierdził do dofinansowania. 549 inwestycji zostało już zakończonych i rozliczonych na wartość dofinansowania blisko 1,1 mld zł. Ponad 3,3 mld zł to kwota płatności przekazanych beneficjentom w ramach przeszło 1300 podpisanych umów.

PO KL w liczbach

Od początku okresu programowania do chwili obecnej MJWPU ogłosiła 144 nabory o łącznej wartości 2,86 mld zł. Wnioskodawcy złożyli ponad 18,5 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę przeszło 4,5 mld zł. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawarła już 3 753 umowy o wartości ponad 2,2 mld zł.

W następnej części spotkania przewodniczący Zespołu ds. projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej Michał Borowy  przedstawił szczegółowe informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, skupiając się w szczególności na projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Udzielił także odpowiedzi  na liczne pytania ze strony gości zagranicznych, którzy byli żywo zainteresowani doświadczeniami w realizacji programów unijnych przez stronę polską.

Projekt innowacyjny

Podczas wizyty w MJWPU zaprezentowano również projekt Beneficjenta jako przykład dobrej praktyki w realizacji projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym. Projekt pt. „Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy” realizowany jest w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Projekty innowacyjne.  Przedsięwzięcie realizowane jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Kwota dofinansowania to blisko 1 mln zł, pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadnarodowym partnerem projektu jest City of Sunderland College z Wielkiej Brytanii.

Współpraca ponadnarodowa w zaprezentowanym projekcie polega na wypracowaniu modułu dotyczącego kompetencji społecznych, odnoszącego się do treści ponadzawodowych, dostosowanego do specyfiki uczniów szkół zawodowych i potrzeb regionalnego rynku pracy (uwzględniającego równość płci), z wykorzystaniem doświadczeń brytyjskich. Współdziałanie z partnerem zapewni know-how dotyczące modułu kompetencji społecznych oraz wsparcie w promocji produktu. Istotne będzie również wykorzystanie wieloletnich doświadczeń partnera ponadnarodowego we wdrażaniu kompetencji społecznych w modułowych programach nauczania.

Celem projektu pt. „Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy” jest podniesienie kompetencji społecznych uczniów szkół zawodowych. Projekt realizowany jest od czerwca 2010 r., udział w nim bierze 300 uczniów. W ramach projektu użytkownikami są dyrektorzy oraz nauczyciele szkół, organy prowadzące i kuratoria. Wypracowany moduł dotyczący kompetencji społecznych o charakterze treningu zostanie wprowadzony do programów nauczania, już w pierwszym roku nauki. Lista zawodów, w których taki moduł jest najbardziej potrzebny, zostanie ustalona w fazie badań w projekcie. Taka forma kształcenia uwzględniać będzie oczekiwania pracodawców, a poziom i jakość wykształcenia młodzieży znacznie się poprawi.

Nauczyciele biorący udział w projekcie, dzięki odpowiednim szkoleniom, nabędą wiedzę merytoryczną do prowadzenia zajęć. Otrzymane pomoce dydaktyczne będą zawierały scenariusze ponad 30 lekcji, a materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć w grupach oraz zestaw trenerski.

Dodatkowym atutem projektu będzie możliwość realizacji przez uczniów własnego projektu poza szkołą. Nabyte umiejętności zostaną przetestowane i utrwalone w praktyce. Udział partnera ponadnarodowego pomoże wykorzystać jego doświadczenia w zakresie wprowadzania modułu kompetencji społecznych do głównego nurtu polityki edukacyjnej.

*Osoby/Instytucje zainteresowane nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów realizowanych przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, mogą zgłaszać się mailowo na adres: intn.team@mazowia.eu 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44