MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wdrażanie i rozliczanie

Które koszty zatrudnienia w ramach wynagrodzenia personelu do projektu są kwalifikowane?

Kwalifikowane są wszystkie koszty zatrudnienia personelu, w szczególności wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy, składki na Fundusz Pracy, PFRON oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatkami kwalifikowanymi w przypadku wynagrodzenia personelu mogą być również nagrody lub premie, o ile spełnione są następujące warunki:Czy zakup używanych środków trwałych w ramach projektu jest wydatkiem kwalifikowalnym?

Zakup używanych środków trwałych jest kwalifikowalny przy spełnieniu wszystkich poniższych warunków:Co oznacza podwójne finansowanie?

Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych.

Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności; zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa zgodnie z Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami; zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności; otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki.


Czy w ramach cross-finansingu określony jest limit na pojedyncza jednostkę sprzętu?

IZ PO KL nie określa limitu na pojedynczą jednostkę sprzętu. Obowiązuje jedynie limit 10% wydatków kwalifikowanych w budżecie projektu na zakupy w ramach cross-finansingu.


Czy wydatki związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego można zaliczyć do kosztów pośrednich?

Koszty pośrednie to koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania. W związku z powyższym wydatki związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego należy przyporządkować do kosztów bezpośrednich związanych z zarządzaniem projektem.


W jaki sposób najlepiej wykazywać wynagrodzenia personelu w Załączniku nr 1 do Wniosku o płatność?

Beneficjenci rozliczając wypłacone w projekcie wynagrodzenia w sposób zapewniający spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu art. 190 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mają możliwość ujmowania ich we wniosku o płatność zgodnie z jedną podanych poniżej metodologii:

1. Pierwsza metoda polega na rozliczaniu części składowych wynagrodzenia (podstawa, składki odprowadzana do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy) jako oddzielnych kwot w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, stanowiącym załączniki do wniosku o płatność – w takiej sytuacji Beneficjent każdą z nich powinien ująć we wniosku o płatność za okres, w którym faktycznie została ona zapłacona.

2. Drugim rozwiązaniem, jakie może przyjąć Beneficjent, jest wykazanie w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem jednej, zbiorczej kwoty, obejmującej wszystkie części składowe wynagrodzenia oraz wskazanie wszystkich dat ich uiszczenia. W tym przypadku, okres, o którym mowa w art. 190 ufp, jest liczony od chronologicznie ostatniej daty zapłaty, tzn. daty zapłaty ostatniej części składowej wynagrodzenia (którą najczęściej jest zaliczka na podatek dochodowy), zgodnie z zasadą, że tylko wydatek faktycznie zapłacony jest kwalifikowalny.


Czy od stypendiów dla doktorantów, wypłacanych w ramach Działania 8.2 PO KL, należy odprowadzać podatek dochodowy?

Instytucja Zarządzająca zwraca uwagę, iż zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 14, poz. 176), wolne od podatku dochodowego są wszystkie środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). To przedmiotowe wyłączenie dotyczy również stypendiów doktoranckich w Działaniu 8.2 PO KL.


Kiedy Beneficjent może wypłacić kolejną Transzę wsparcia pomostowego?

Beneficjent uzależnia wypłatę kolejnych rat od udokumentowania przez Uczestnika Projektu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę kolejnej raty. Warunkiem uznania wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego za kwalifikowane jest wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z Wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz złożenie w terminie określonym przez Beneficjenta zestawienia poniesionych wydatków wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wydatkowanie podstawowego wsparcia pomostowego (załączniki: wszelkie dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie kosztu).

Uzależnienie wypłaty kolejnych transz wsparcia od rozliczenia poprzedniej transzy umożliwia Beneficjentowi prawidłowy monitoring finansowy wydatkowanych środków przez Uczestników Projektu i ewentualną interwencje w razie stwierdzenia nieprawidłowości. Warunkiem uznania za kwalifikowane wydatków poniesionych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego jest złożenie w terminie określonym przez Beneficjenta, lecz nie później niż w terminie ….(data z regulaminu przyznawania wsparcia pomostowego, ustala Beneficjent) dni kalendarzowych od dnia zakończenia udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego.

Kogo można nazwać osobą nieaktywną zawodowo?

Termin "osoba nieaktywna zawodowo" został określony w Słowniczku terminologicznym dla Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL oraz w Instrukcji wypełniania wniosku. Zgodnie z tą definicją, osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

Osoby niepracujące i nieposzukujące pracy. W grupie osób nieaktywnych zawodowo znajdują się: osoby niewykazujące chęci do zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy, osoby starsze (w wieku emerytalnym) lub takie, które są w wieku produkcyjnym, ale uzyskały uprawnienia rentowe i nie zamierzają powrócić na rynek pracy. Stan bierności zawodowej dotyczy także osób niepełnosprawnych oraz młodzieży, która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną.Jaki jest okres kwalifikowalności wydatków?

Koniec okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 31 grudnia 2015r. Instytucja Pośrednicząca może, w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą, określić wcześniejszą datę końcową kwalifikowalności wydatków dla Beneficjentów na potrzeby dokonania zamknięcia pomocy w ramach priorytetów PO KL.

Powyższe zasady nie mają zastosowania w przypadku projektów objętych pomocą de minimis, wyłączeniem blokowym (grupowym), programem pomocowym zatwierdzonym przez Komisję Europejską, a także projektów otrzymujących wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przez Komisję Europejską oraz projektów współfinansowanych na podstawie zatwierdzonej przez KE pomocy indywidualnej. W przypadku projektów, o których mowa powyżej, ramy czasowe kwalifikowalności wydatków są określone w zatwierdzonym przez KE programie pomocy. Okres kwalifikowalności każdego pojedynczego projektu realizowanego w ramach PO KL (równoznaczny z okresem jego realizacji) określa umowa o dofinansowanie projektu. Okres ten nie może wykraczać poza daty graniczne określone wyżej. Co do zasady, okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W szczególności wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego oraz ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu mogą zostać poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu i będą mogły zostać uznane za kwalifikowane pod warunkiem przyjęcia projektu do realizacji. Niemniej jednak, Instytucja Pośrednicząca może ograniczyć możliwość kwalifikowania wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie , przy czym ma obowiązek poinformowania o tym Beneficjenta odpowiednio wcześniej. Końcowa data kwalifikowalności wydatków określona w umowie o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek Beneficjenta, za zgodą podmiotu będącego stroną umowy, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie projektu. Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu i zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność. W takim przypadku wydatki te należy uznać za kwalifikowane.

Wydatki poniesione przez partnerów, których stała siedziba mieści się poza obszarami wsparcia przewidzianymi w ramach PO KL, mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile bez udziału tych partnerów cele projektu ni mogłyby zostać osiągnięte.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44