MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania:

Gdzie jest formularz "Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji i Biznes Planu" oraz "Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego" na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych?

Formularz "Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji, Biznes Planu" oraz "Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego" uczestnicy Programu otrzymają za pośrednictwem instytucji szkoleniowych".

Do kiedy można składać Wnioski o udzielenie jednorazowej dotacji, Biznes Planu oraz Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego?

Terminy składania "Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji, Biznes Planu" oraz "Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego "zależne są od formy i czasu szkolenia realizowanego przez daną instytucję szkoleniową. Informacje na temat terminów składania "Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji, Biznes Planu" oraz "Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego" i terminu, w którym można/należy zarejestrować działalność gospodarczą udzielane są przez instytucje szkoleniowe.

Kiedy można zgłosić się na szkolenie?

Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" mogą kontaktować się z instytucjami szkoleniowymi po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po opublikowaniu na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu listy wyłonionych instytucji szkoleniowych.

Czy szkolenia są bezpłatne?

Udział w szkoleniach organizowanych w ramach "Działaniu 6.2 PO KL" dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej jest bezpłatny.

Czy dotacja jest bezzwrotna?

Dofinansowanie jest formą bezzwrotnej dotacji pod warunkiem wypełnienia warunków "Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości" zawartej między uczestnikiem projektu a instytucją szkoleniową.

Czy można starać się o dotację z Urzędu Pracy i z "Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" na rozpoczęcie tej samej działalności gospodarczej?

Nie można otrzymać jednocześnie dotacji z Urzędu Pracy i z "Działania 6.2 PO KL" na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ponieważ wystąpiłoby „podwójne finansowanie”, które jest niedozwolone w przypadku udzielania pomocy z funduszy unijnych.

Czy jak dostanę dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z "Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" mogę starać się o dofinansowanie na moją firmę z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego np. z "Działania 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości?"

Osoba, która otrzymała dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach "Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) może starać się o dofinansowanie służące rozwinięciu swojej firmy z pomocą dotacji przyznawanych w ramach Programu Operacyjnego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) po zakończeniu dwuletniego okresu karencji, który wynika z zapisu dotyczącego Linii Demarkacyjnej pomiędzy wsparciem inwestycyjnym w ramach EFRROW i EFRR z EFS.

Jak długo muszę prowadzić firmę założoną z dotacji otrzymanej w ramach "Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" aby otrzymana dotacja była bezzwrotna?

Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach "Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" ma obowiązek utrzymania działalności gospodarczej od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, pod rygorem obowiązku dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

Ponad to, do obowiązków uczestnika Programu, który otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" należy:
  1. Obowiązek składania dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej i innych wymaganych od uczestnika, w terminach określonych przez instytucję przekazującą dofinansowanie w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.
  2. Obowiązek poddania się kontroli doraźnej prowadzonej przez instytucję udzielającą dofinansowanie.
  3. Obowiązek udziału w ankietowaniu i raportowaniu zgodnie z wymogami nałożonymi przez instytucję udzielającą dofinansowanie.
  4. Obowiązek dostosowania się do wszystkich zaleceń i wymogów instytucji udzielającej dofinansowanie innych niż ww., zawartych w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, zamieszczonych na stronach internetowych instytucji lub przekazanych uczestnikowi Programu pisemnie lub ustnie podczas szkolenia.
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44