MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ogólne informacje o Działaniu 6.2 PO KL

Informacje ogólne o Działaniu 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia skierowane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia).

Głównym celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie jest realizowane przez wyłonione w drodze konkursu instytucje, które są odpowiedzialne za realizację projektów dla osób chcących założyć działalność gospodarczą.

Aby móc starać się o uzyskanie środków finansowych w ramach Działania koniecznym jest przejście cyklu bezpłatnych szkoleń jako uczestnik projektu dlatego pierwszym krokiem jaki należy podjąć to znaleźć instytucję, która na podstawie podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych będzie realizowała projekt w ramach Działania 6.2
PO KL.

Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą po przyłączeniu do projektu mogą zostać objęte następującymi formami wsparcia:

Osoba zainteresowana rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” musi skontaktować się z wybranymi przez MJWPU instytucjami i musi podjąć starania o włączenie do jednego z projektów (dane teleadresowe Projektodawców zamieszczono w poniższych zestawieniach) .

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44