MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Równość szans

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zasada równości kobiet i mężczyzn jest jedną z zasad horyzontalnych polityk Unii Europejskiej, zgodnie z zapisami Traktatu Amsterdamskiego art. 2 i 3.
Na tej m.in. podstawie państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do eliminowania wszelkich form dyskryminacji kobiet i mężczyzn przy realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stąd właśnie, każdy, kto aplikuje do środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o dofinansowanie projektu musi wykazać, że projekt uwzględnia zasadę równości szans ze względu na płeć.

Chcąc zapewnić realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wprowadziła obowiązek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami zawartymi w "Standardzie minimum wniosku PO KL z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn".

Uwaga:
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL uruchomiła specjalny adres mailowy - rownoscplci@mrr.gov.pl, pod którym mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące Standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL.
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44