MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Dzień wpływu papierowej wersji wniosku o płatność

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi daty złożenia wniosku o płatność Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazuje poniżej stanowisko Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wyrażone w piśmie o sygnaturze DZF-IV-82252-323-MLi/10 z dn. 21.06.2010 r.

W związku z licznymi uchybieniami w zakresie terminowego składania wniosków o płatność należy przypomnieć, że zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność w określonym przedmiotową umową terminie, przy czym termin złożenia wniosku o płatność to dzień wpływu papierowej wersji dokumentu do właściwej instytucji.

Jednocześnie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przypomina, że w przypadkach niestosowania się Beneficjentów do terminów składania wniosków o płatność, określonych umową o dofinansowanie projektu, zastosowanie będą miały zapisy art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44