MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

RANB są jednym z instrumentów realizacji inteligentnej specjalizacji - koncepcji opartej na założeniu, że dzięki koncentracji zasobów wiedzy i nakierowaniu ich na ograniczoną liczbę priorytetowych działań gospodarczych kraje i regiony zyskają i utrzymają przewagę konkurencyjną w światowej gospodarce. Opiera się na oddolnym procesie identyfikacji dziedzin o największym potencjale dla rozwoju regionu (nisz rozwojowych), przy zapewnionym udziale szerokiego grona interesariuszy.

 

Celem instrumentu wsparcia jakim są RANB jest:

 

RANB będą utworzone przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR) na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie. Zakres zagadnień badawczych powinien być spójny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Na podstawie zgłoszonych zagadnień badawczych, NCBR przygotuję listę Regionalnych Agend Naukowo – Badawczych, w ramach których zostanie ogłoszony konkurs finansowany ze środków poddziałania 4.1.2 PO IR. W ramach RANB wsparcie będzie obejmowało projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, w których rolę lidera pełnić będzie jednostka naukowa. Na pierwszym etapie zostanie określony zakres tematyczny agend  badawczych, w ramach których odbędzie  się  konkurs  na  dofinansowanie projektów B+R. Szczegółowe informacje na temat założeń wdrażania instrumentu pn. Regionalne Agendy Naukowo–Badawcze (Poddziałanie 4.1.2. PO IR) oraz projekt fiszki zgłaszającej proponowane zagadnienia badawcze znajdują się w załącznikach poniżej.

 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w powyższej inicjatywie, tj. do zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Zgodnie z zasadami zgłaszania zagadnień badawczych do RANB przez regiony, propozycje powinny zawierać opis zakresu tematycznego, wykaz zagadnień badawczych w ramach zakresu, a także powiązania pomiędzy zakresem tematycznym i proponowanymi zagadnieniami badawczymi a dokumentem określającym inteligentną specjalizację. Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego została opisana w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.

 

Mając na uwadze charakter RANB oraz ograniczoną pulę środków przeznaczonych w ramach POIR dla województwa mazowieckiego, apelujemy o zgłaszanie przede wszystkim zagadnień badawczych, w ramach których planują Państwo w przyszłości składać wnioski o dofinansowanie projektów B+R wraz ze współpracującymi z Państwem przedsiębiorcami. Projekty powinny koncentrować się na możliwym komercyjnym wykorzystaniu wyników prac badawczych lub rozwojowych.

 

Aby zgłosić propozycję zakresu tematycznego oraz zagadnień badawczych, należy wypełnić załączoną fiszkę i przesłać ją na adresy mailowe: piotr.dylewski@mazovia.pl, monika.tchorznicka@mazovia.pl do dnia 19 lutego 2016 r., w tytule wiadomości wpisując: „Propozycja zagadnień badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych”.

 

Jednocześnie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne poświęcone RANB. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, (sala konferencyjna – parter).

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44