MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Raport końcowy z badania "Ocena skuteczności i efektywności wsparcia osób z grupy wiekowej 45+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim"

Realizacja niniejszego badania wynikała z potrzeby oceny rezultatów wsparcia udzielonego dotychczas osobom starszym ze środków EFS w ramach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie mazowieckim oraz opracowania wniosków i rekomendacji, które należy uwzględnić podczas wdrażania projektów adresowanych do wspomnianej grupy w nowym okresie programowania.

W ramach badania przeprowadzono diagnozę sytuacji osób z grupy wiekowej 45+ na rynku pracy
w województwie mazowieckim, identyfikację problemów związanych ze znalezieniem zatrudnienia, z podjęciem pracy lub utrzymaniem zatrudnienia przez osoby z grupy wiekowej 45+ w województwie mazowieckim oraz czynników sprzyjających korzystaniu przez te osobowy z oferowanego w województwie mazowieckim wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL. 

 

 

link do filmu upowszechniającego wyniki badania na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=1weO33kDp8s

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44