MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ocena skuteczności i efektywności wsparcia osób z grupy wiekowej 45+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

 

Realizacja niniejszego badania wynika z potrzeby oceny rezultatów wsparcia udzielonego dotychczas osobom starszym ze środków EFS w ramach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie mazowieckim oraz opracowania wniosków i rekomendacji, które należy uwzględnić podczas wdrażania projektów adresowanych do wspomnianej grupy w nowym okresie programowania.

W ramach badania zostaną przeprowadzone m.in. wywiady telefoniczne z uczestnikami projektów, projektodawcami w ramach Działań 6.1,6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 9.3, 9.6 PO KL oraz przedsiębiorcami

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44